Leto s nami

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 18:00

Vyberte krajinu, stredisko, hotel ...
Od - Do

Od

Do

Dĺžka pobytux Zrušiť filter
Dospelí


x Zrušiť filter
Deti

x Zrušiť filter
Doprava

Vyberte si dopravu


x Zrušiť filter
Rozšírený filter

Termín
Cena

EUR

Strava
Špeciálne akcie podľa destinácie
Typ zájazdu
Ostatné
Úroveň hotela od

Úroveň hotela do

Vybavenie hotela


Vyberte si krajinu
x Zrušiť filter

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Podmienky:

v predajnej sieti cestovnej kancelárie Hydrotour je možné dojednať cestovné poistenie prostredníctvom Európskej cestovnej poisťovne, ktorá je viac ako 100 rokov jedinou špecializovanou poisťovňou na cestovné poistenie a patrí pod renomovanú spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s.

 

Geografická oblasť platnosti poistenia

 • Európa – všetky európske štáty vrátane Kanárskych ostrovov, Madeiry, Azorských ostrovov + Turecko, Egypt, Tunisko, Maroko, Izrael
 • Svet – všetky štáty sveta (okrem SR)

 

Komplexné cestovné poistenie (KCP)

Komplexné cestovné poistenie KOMFORT Komplexné cestovné poistenie PLUS
Denná sadzba Poistná suma na storno zájazdu na osobu Denná sadzba Poistná suma na storno zájazdu na osobu
Európa 2,95 EUR max. do 1300 EUR Európa 3,95 EUR max. do 1600 EUR
Svet 3,85 EUR max. do 1300 EUR Svet 4,85 EUR max. do 1600 EUR
Dopoistenie Storno KOMFORT
pri cene zájazdu vyššej ako 1 300 EUR/os.
Dopoistenie Storno PLUS
pri cene zájazdu vyššej ako 1 600 EUR/os.
Koeficient 2,7% z celkovej ceny zájazdu. Koeficient 4,9% z celkovej ceny zájazdu.
Spoluúčasť 10%
pre ochorenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu.

Spoluúčasť 25%
pre ochorenia, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu.

Chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené.
Bez spoluúčasti.

Chronické a existujúce ochorenia sú poistené.

 

Niektoré informácie týkajúce sa KCP (presné informácie nájdete v oficiálnych dokumentoch poisťovne)

 • V KCP nie sú kryté žiadne náklady súvisiace s COVID-om (ani v prípade zelených krajín).
 • Poistiť je možné aj osoby staršie ako 70 rokov, musia však byť poistení výlučne balíkmi PLUS (vek poistenej osoby sa počíta k dátumu počiatku cesty).
 • Poistiť je možné aj dodatočne (nielen pri podpísaní zmluvy o zájazde) – v takom prípade platí ochranná lehota 10 dní.
 • Poistiť je možné aj osoby s existujúcimi a chronickými ochoreniami (balík PLUS).
 • Poistiť je možné aj tehotné ženy bez obmedzenia (s výlukou pôrodu)
 • Maximálna dĺžka výjazdu/poistenia je 22 dní. V prípade záujmu poistenia väčšieho počtu dní, je možné využiť ročné poistenie, kde je dĺžka výjazdu stanovená na 45, resp. 90 dní.
 • Poistná suma na storno zájazdu na osobu sa počíta spôsobom, že sa celková cena za zájazd vydelí počtom osôb na zmluve. Napr.: 2x Dospelá osoba za 1000 EUR na osobu a dieťa za 100 EUR na osobu = 700 EUR poistná suma za osobu.
  (1000 EUR * 2 osoby + 100 EUR) / 3 osoby
 • Maximálna poistná suma na storno zájazdu nie je ohraničená maximálnou sumou za zmluvu o zájazde – je definovaná na osobu.
 • Pre preplatenie nákladov za predčasný návrat je nevyhnutné takýto zámer nahlásiť asistenčnej službe vopred (ešte pred odchodom zo zájazdu).
 • Poistenie osôb na zmluve musí byť rovnocenné (musia mať rovnaký poistný balík). V prípade, že na zmluve je najmenej jedna osoba 70+, tak všetky osoby na zmluve musia byť poistené balíkom KCP PLUS.
 • Podmienkou krytia liečebných nákladov v prípade zubného ošetrenia je absolvovaná preventívna prehliadka.
 • Poistenie asistencie k motorovému vozidlu (sadzba 2,20 EUR / vozidlo / deň) – nevzťahuje sa na autá z požičovne. Musí sa jednať o majiteľa alebo držiteľa motorového vozidla (v zmluve o zájazde aj v poistnej zmluve je potrebné uviesť EČV).

 

Poistenie storna – niektoré stornodôvody (presné informácie nájdete v oficiálnych dokumentoch poisťovne)

 • Nečakané náhle ťažké ochorenie alebo náhly ťažký úraz, neznášanlivosť očkovania alebo smrť poistenej osoby.
 • Tehotenstvo poistenej osoby, ktoré nastalo až po rezervácii cesty. Ak sa tehotenstvo zistilo ešte pred rezerváciou cesty, poskytne poisťovateľ poistné plnenie iba vtedy, keď sa vyskytnú ťažké komplikácie v tehotenstve (musiabyť lekársky potvrdené).
 • Nečakané náhle ťažké ochorenia alebo náhly ťažký úraz alebo smrť rodinných príslušníkov alebo smrť inej blízkej osoby alebo smrť spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve, pre ktoré je nevyhnutne potrebná prítomnosť poistenej osoby v mieste bydliska.
 • Značná vecná škoda na majetku vo vlastníctve poistenej osoby v mieste jej bydliska následkom živelnej pohromy (požiar a pod.) alebo trestného činu tretej osoby, ktoré si vyžadujú jej prítomnosť.
 • Nezavinená strata pracovného miesta pre výpoveď pracovnej zmluvy poistenej osobe zo strany zamestnávateľa (netýka sa skúšobnej doby).
 • Podanie žiadosti o rozvod (po vzájomnej dohode manželov) na príslušnom súde bezprostredne pred spoločnou cestou daných manželov .
 • Neobstátie pri maturitnej skúške alebo rovnakej záverečnej skúške najmenej trojročného vzdelávania poistenej osoby bezprostredne pred termínom poistenej cesty rezervovanej pred skúškou.
 • Doručenie súdneho predvolania poistenej osobe za predpokladu, že poistený nie je žalobcom, navrhovateľom alebo nevystupuje ako právny zástupca účastníka konania a zároveň súd neakceptuje rezerváciu cesty ako dôvod na odloženie predvolania.
 • Zamietnuté víza: ak poistený, ktorý je občanom Európskej únie, nepredvídateľne bez vlastného zavinenia nedostane vízum potrebné pre cestu (nevzťahuje sa na nemožnosť získať potrebné vízum do USA).

 

Je dobré vedieť…

 • Poistenie storna sa vzťahuje:
  – na príslušnú poistenú osobu
  – na jej rovnocenne poistených spolucestujúcich rodinných príslušníkov (na všetkých)
  – maximálne na 3 ďalšie rovnocenne poistené spolucestujúce osoby, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi
  (rovnocenne poistené osoby = všetky osoby na spoločnej poistnej zmluve)
 • Všetci klienti zo spoločnej zmluvy o zájazde musia mať rovnaký balík cestovného poistenia (tj. musia byť rovnocenne poistení).

 

Poistenie COVID

Pre vekovú hranicu 0-69,99 rokov Pre vekovú hranicu 70-85 rokov
Denná sadzba Denná sadzba
Európa 2,60 EUR Európa 5,20 EUR
Svet 5,85 EUR Svet 11,70 EUR
Poistenie COVID je možné zjednať iba k balíku cestovného poistenia (ku KCP KOMFORT alebo PLUS)

 

Rozsah poistného krytia – Liečebné náklady COVID

Poistenie COVID Územná platnosť
Európa Svet
Ambulantné ošetrenie, hospitalizácia, lekárom predpísané lieky, organizovaná preprava/preloženie do zdravotníckeho zariadenia prevoz zdravotníckym dopravným prostriedkom do vlasti podľa rozhodnutia lekára (ambulantný prevoz), repatriácia v prípade smrti. 50 000 EUR 50 000 EUR
Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí.

50 EUR / noc
(max. 14 dní)

50 EUR / noc
(max. 14 dní)

 

Rozsah poistného krytia – Storno COVID

Poistenie COVID Územná platnosť
Európa Svet
Nenastúpenie na cestu z dôvodu nariadenej karantény z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu 14 a menej dní pred začiatkom objednanej cesty.
Platí pri pozitívnom teste poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.
80% stornopoplatku
Max. 1 500 EUR/osoba a
max. 6 000 EUR/poistná zmluva
80% stornopoplatku
Max. 3 000 EUR/osoba a
max. 12 000 EUR/poistná zmluva
Nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom v okamihu začiatku cesty (napr. kontrola pred nástupom dohromadného prostriedku) poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.
Ochorenie alebo smrť poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.
Spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady. 1 000 EUR 1 000 EUR

 

Niektoré informácie týkajúce sa poistenia COVID (presné informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie)

 • V prípade, že cestujúci požaduje mať kryté náklady súvisiace s COVID-om aj v zelených krajinách, je potrebné mať poistenie COVID.
 • COVID poistenie je platné aj v červených krajinách.
 • Poistiť je možné aj dodatočne (nielen pri podpísaní zmluvy o zájazde) – v takom prípade platí ochranná lehota 14 dní.
 • Doklad o pozitívnom PCR teste musí byť v papierovej forme.
 • Stornopoplatok je krytý iba v prípade, že má PCR pozitívny test minimálne jedna z osôb, ktorá je na spoločnej zmluve o zájazde.
 • Prípad, keď sa klient stretol s pozitívnou osobou, ktorá nie je na zmluve o zájazde uvedená, a cestujúci musí zostať v karanténe, nie je poisťovňou krytý.
 • V prípade poistenia osôb vo veku 70 – 85 rokov musí byť senior poistený balíkom KCP PLUS.
 • Osoby 85+ nie je možné pripoistiť produktom COVID.
 • Pri COVID pripoistení neplatí podmienka, že musia mať všetci klienti na zmluve o zájazde toto pripoistenie. Stornopoplatok z dôvodu COVID-u bude krytý iba u pripoistených cestujúcich.
 • V prípade, že klientovi nepostačuje výška krytia stornopoplatku v sadzbe EURÓPA (max. 1500 EUR/osoba a max. 6000 EUR/poistná zmluva), tak môže aj v prípade zájazdu v rámci Európy použiť sadzbu SVET (max. 3000 EUR/osoba a max. 12000 EUR/poistná zmluva). V takom prípade aj KCP musí byť dojednané so sadzbou SVET.

 

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Prečo Cestovná Kancelária Solvex?

certifikát
EN ISO 9001 : 2015
najviac letovísk
v Bulharsku
20 rokov na trhu
každý rok novinky
vo všetkých letoviskách
dostupný delegát
kvalitní a skúsení
zamestnanci
extra zľavy
pre verných klientov

Last Minute na email

Odoberajte First Minute a Last Minute akcie CK Solvex do e-mailu

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 18:00