Dovolenka s nami

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 20:00

So - Ne 9:00 do 20:00

Vyberte krajinu, stredisko, hotel ...
Od - Do
Dĺžka pobytu



x Zrušiť filter
Dospelí






x Zrušiť filter
Deti





x Zrušiť filter
Doprava

Vyberte si dopravu


x Zrušiť filter
Rozšírený filter

Termín




Cena

EUR

Strava








Typ zájazdu





Ostatné






Úroveň hotela od

Úroveň hotela do

Vybavenie hotela



Vyberte si krajinu




x Zrušiť filter

Osobitné zmluvné podmienky pre Online predaj

Osobitné zmluvné podmienky uzatvorenia zmluvy o zájazde prostredníctvom webového sídla 

obchodníka bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán 

Platnosť a účinnosť od 01.02.2019

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1 Tieto osobitné zmluvne podmienky (ďalej len „Osobitné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy o zájazde uzavretej prostredníctvom webového sídla obchodníka (cestovná kancelária SOLVEX s.r.o., Nám. SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO: 35 809 728) bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán (ďalej len „Zmluva na diaľku“). Nakoľko webové sídlo www.solvex.sk umožňuje prostredníctvom internetového online predajného systému uzatvárať zmluvy o zájazde bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, považuje sa uvedené webové sídlo obchodníka za predajné miesto.

1.2 Zmluvou na diaľku sa rozumie zmluva o zájazde medzi obchodníkom a cestujúcim (spotrebiteľom) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a cestujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. 

1.3 Právne vzťahy v súvislosti s uzatváraním zmluvy na diaľku sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov pri subsidiárnom použití Smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy 

1.4 Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito osobitnými podmienkami, sa spravujú Všeobecnými zmluvnými podmienkami obchodníka, ktoré sú uverejnené a prístupné prinajmenšom na jeho webovom sídle v sekcii https://solvex.sk/vseobecne-podmienky

II. UZAVRETIE ZMLUVY NA DIAĽKU

2.1 Cestujúci, ako fyzická osoba, ktorá mieni uzavrieť zmluvu na diaľku (i) vyplnením nevyhnutných údajov o cestujúcich spolu s výberom príslušných služieb cestovného ruchu (prinajmenšom prepravy a ubytovania, resp. iných služieb cestovného ruchu), (ii) prejavenými súhlasmi s týmito osobitnými podmienkami, Všeobecnými zmluvnými podmienkami podľa ods. 1.4, podmienkami uzavretia poistnej zmluvy (ak je uzatvorená prostredníctvom cestovnej kancelárie SOLVEX s.r.o.), pripojeným k návrhu znením zmluvy o zájazde a poskytnutými informáciami pred uzatvorením zmluvy na diaľku prostredníctvom príslušného formulára a (iii) následným kliknutím „myšou“ v elektronickom prostredí webového sídla obchodníka, ako prostriedku diaľkovej komunikácie na tlačidlo „Odoslať záväzný návrh na uzavretie zmluvy“ predložil (odoslal) obchodníkovi v zmysle ustanovenia § 43a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. záväzný návrh na uzavretie zmluvy na diaľku (ďalej len „Návrh“), ktorým sa zároveň vyjadruje vôľa cestujúceho byť nim viazaný v prípade jeho prijatia. 

2.2 Podľa ustanovenia § 43c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh určený, alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu, pričom včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde do sféry dispozície navrhovateľovi. Účinným prijatím (akceptáciou) obchodníkom záväzného návrhu cestujúceho na uzavretie zmluvy na diaľku podľa predchádzajúceho odseku vzniká platná a účinná zmluva o zájazde uzatvorená prostredníctvom webového sídla obchodníka bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Za včasne prijatie návrhu odoslaného podľa horeuvedeného ods. 2.1 sa považuje následne odoslanie cestujúcemu tak (i) prejavu vôle obchodníka čo do jeho akceptácie (prijatia) predmetného návrhu ako aj (II) súčasne odoslanie vygenerovanej prostredníctvom online rezervačného systému obchodníka príslušnej zmluvy o zájazde s príslušným textom a údajmi podľa návrhu cestujúceho, ako aj uvedeným dátumom dôjdenia do sféry dispozície príslušnej zmluvnej strany tak návrhu na uzavretie zmluvy o zájazde ako aj jeho prijatia. Odoslanie akceptačného textu elektronickej správy ako aj vygenerovaného znenia zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa uskutočňuje obchodníkom prostredníctvom známeho elektronického spojenia cestujúceho, ako navrhovateľa. 

2.3 Od uzavretej zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to ustanovené v príslušných ustanoveniach zákonov alebo dohodnuté účastníkmi v zmysle príslušných ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok podľa ods. 1.4. 

2.4 S poukazom na možný predpoklad technicky chybného vygenerovania údajov online rezervačného systému s preukázaným zjavným omylom alebo chybou v zadávaných službách, cenách alebo inej špecifikácií odlišnej od reálnej ponuky, obchodník si vyhradzuje právo odstúpiť pred začatím zájazdu od uzatvorenej zmluvy bez možnosti cestujúceho aplikovať akéhokoľvek práva na sankcie alebo zmluvné pokuty. 

2.5 Cestujúci je povinný zaplatiť (uhradiť) obchodníkovi 100 % ceny zájazdu a všetkých dohodnutých služieb v lehote do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy o zájazde v zmysle horeuvedeného ustanovenia ods. 2.2. Nedodržanie cestujúcim povinnosti podľa prevej vety tohto ods. 2.5 je závažným porušením zmluvy o zájazde s právom obchodníka na odstúpenie od zmluvy. Cestujúci je povinný vo vyššie uvedenom prípade uhradiť odstupné v rovnakej výške a za rovnakých podmienok, ako je uvedené v čl. VI. ods. 1 týchto Všeobecných zmluvných podmienok podľa ods. 1.4. Neuhradenie ceny zájazdu nenahrádza odstúpenie cestujúceho od zmluvy o zájazde. Nárok obchodníka na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy nie je týmto dotknutý.

III. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

3.1 Cestujúci berie na vedomie, vyslovuje svoj súhlas a čestne vyhlasuje, že pred odoslaním záväzného návrhu podľa ods. 2.1 mu boli zo strany obchodníka poskytnuté spôsobom sprístupnenia možnosti s oboznámením sa ako aj viditeľným a jednoznačným umiestnením na jeho webovom sídle informácií v celom rozsahu týkajúcich sa: - charakteru poskytovanej služby, obchodného mena a sídla obchodníka, telefónneho čísla obchodníka a ďalších údajov, ktoré sú dôležité pre kontakt cestujúceho s obchodníkom a pre účely uplatnenia reklamácie služby, podania sťažnosti alebo iného podnetu, celková cena služby. Uvedená informácia sa nachádza a je poskytovaná prostredníctvom Všeobecných zmluvných podmienok podľa ods. 1.4, príslušného predzmluvného formulára podľa ods. 1.4 a webového sídla obchodníka; 

- platobných podmienok, dodacích podmienok, informácií o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, informácií o práve obchodníka ako aj cestujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehotách a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy ako aj uplatňovaných v tomto prípade zmluvných pokút (odstupné). Uvedená informácia sa nachádza a je poskytovaná prostredníctvom Všeobecných zmluvných podmienok podľa ods. 1.4, príslušného predzmluvného formulára podľa ods. 1.4 a webového sídla obchodníka; 

- informáciu o dĺžke trvania zmluvy, informáciu o povinnosti cestujúceho zaplatiť preddavok a informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia. Uvedená informácia sa nachádza a je poskytovaná prostredníctvom Všeobecných zmluvných podmienok podľa ods. 1.4, príslušného predzmluvného formulára podľa ods. 1.4 a webového sídla obchodníka.

Prečo Cestovná Kancelária Solvex?

certifikát
EN ISO 9001 : 2015
najviac letovísk
v Bulharsku
20 rokov na trhu
každý rok novinky
vo všetkých letoviskách
dostupný delegát
kvalitní a skúsení
zamestnanci
extra zľavy
pre verných klientov

Last Minute na email

Odoberajte First Minute a Last Minute akcie CK Solvex do e-mailu

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 20:00

So - Ne 9:00 do 20:00