Dovolenka s nami

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 18:00

Vyberte krajinu, stredisko, hotel ...
Od - Do

Od

Do

Dĺžka pobytux Zrušiť filter
Dospelí


x Zrušiť filter
Deti

x Zrušiť filter
Doprava

Vyberte si dopravu


x Zrušiť filter
Rozšírený filter

Termín
Cena

EUR

Strava
Špeciálne akcie podľa destinácie
Typ zájazdu

Ostatné
Úroveň hotela od

Úroveň hotela do

Vybavenie hotela


Vyberte si krajinu

x Zrušiť filter

Všeobecné informácie o zájazdoch

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné informácie o zájazdoch a obsah tak vytlačenej podoby nášho katalógu vzťahujúceho sa na príslušnú sezónu, ako aj umiestneného na nasej webovej stránke www.solvex.sk v časti „O nás“ - Doležíte informácie - https://solvex.sk/dolezite-informacie/ sú v zmysle ustanovení § 53c a § 853 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov súčasťou zmluvnej dokumentácie priamo súvisiacej s príslušnou zmluvou o zájazde, a to aj s poukazom na našu informačnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 10a a § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Obsah týchto Všeobecných informácií o zájazdoch a uvedeného katalógu je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného príslušnou zmluvou o zájazde.

OCHRANA PRE PRÍPAD ÚPADKU

Naša CK Solvex je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v znení neskorších predpisov poistená proti úpadku v Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa. Poistenie znamená 100% záruku a garanciu Vašich prostriedkov. Poistenie proti úpadku je už zahrnuté v cenách pobytu.

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Súčasťou zájazdov CK Solvex je i možnosť komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdu, ktoré nie je zahrnuté v cene zájazdu. Komplexné cestovné poistenie zahŕňa i poistenie aj pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od príslušnej Zmluvy o zájazde z dôvodu choroby resp. nehody. Poistný vzťah bezprostredne vzniká medzi poisteným cestujúcim a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k poisteným cestujúcim. Cestovnej kancelárii nenáleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. Presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti Kooperativa, ktorú môže objednávateľ obdŕžať vo všetkých prevádzkach CK Solvex. Práva a povinnosti zmluvných strán po uzavretí Zmluvy o zájazde a súvisiacej s ňou Poistnej zmluvy komplexného cestovného poistenia sú obsiahnuté aj vo Všeobecných poistných podmienkach cestovného poistenia. V tejto súvislostí treba poznamenať, že priamou povinnosťou cestujúceho, ako poisteného je hlásiť akékoľvek náznaky vzniku poistnej udalosti bezprostredne poisťovacej spoločnosti.

OBJEDNÁVANIE ZÁJAZDOV

Radí Vám poskytneme potrebné informácie k následnému uzavretiu zmluvy o zájazde tak pri osobnej návšteve na našich prevádzkach v CK Solvex (pobočkách), telefonicky 02/2100 2100, +421 904 638 227, cez internet prostredníctvom formulára na www.solvex.sk, alebo u partnerských cestovných kancelárií po celom Slovensku zväčša označených nálepkou s logom CK Solvex resp. ich zoznam podľa miest nájdete na www.solvex.sk, Výber odporúčaných predajcov nájdete priamo v našom katalógu (na poslednej strane). Pri uzatváraní Zmluvy o zájazde od Vás budeme potrebovať nasledovné údaje: meno a priezvisko každého z cestujúcich, telefonický kontakt, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska. Po podpísaní Zmluvy zájazde je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Zvyšná časť celkovej ceny zájazdu musí byť uhradená najneskôr v lehote do 46 dní pred začiatkom zájazdu. Platba je možná v hotovosti v pobočkách CK Solvex, vkladom alebo prevodom na náš účet v KBS banke, v Tatra banke alebo v ČSOB (číslo účtu je uvedené v texte Zmluvy o zájazde). V tejto súvislosti treba poznamenať, že ďalšou zmluvnou dokumentáciou priamo súvisiacou s uvedenou Zmluvou o zájazde sú naše Všeobecné zmluvne podmienky a to v zmysle ustanovení § 53c a § 853 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. a § 273 zákona č. 513/1991 Zb. ako aj s poukazom na našu informačnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 10a a § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. Uvedené Všeobecné zmluvne podmienky sú Vám k dispozícii pre účely oboznámenia sa tak pred a pri uzatváraní príslušnej Zmluvy o zájazde ako aj v rámci umiestnenia na našej webovej stránke www.solvex.sk, v časti „Dôležité informácie“ – Všeobecné zmluvné podmienky / https://solvex.sk/vseobecne-podmienky.

POKYNY NA CESTU

Sedem dní pred realizáciou zájazdu Vám budú zaslané mailom pokyny na cestu (len v nevyhnutných prípadoch zasielané poštou na výslovné požiadanie klienta). Podmienkou zaslania voucheru (ubytovacieho poukazu) je obdržanie 100% úhrady za objednaný zájazd od objednávateľa. V pokynoch nájdete podrobné informácie k Vášmu odchodu resp. odletu na vytúženú dovolenku. Pri predaji zájazdu ako tzv. „last minute“, v dobe kratšej ako 7 dní pred odletom/odchodom, obdržíte pokyny na cestu po podpise Zmluvy o zájazde a úhrade ceny zájazdu v celom rozsahu. V prípade, že by ste neobdržali pokyny na cestu, kontaktujte prosím svojho predajcu

DOPRAVA

Letecká doprava: do Bulharska odlety z letísk Bratislava a Košice do Varny i do Burgasu a z Popradu do Burgasu bezpečnými lietadlami tzv. charterovými letmi, ktoré sú prevádzkované leteckými spoločnosťami. Do ostatných nami organizovaných destinácií Grécka a Turecka sú realizované leteckými spoločnosťami. Letový plán a časy odletov stanovuje letecká spoločnosť, preto nie je v kompetencii CK vyberať a určovať si časy odletov.

V prípade uskutočnenia dopravy do horeuvedených destinácií - uvedená letecká doprava je realizovaná nepravidelnými CHARTEROVYMI LETMI, je to nepravidelná letecká doprava realizovaná leteckými spoločnosťami. Napriek úsiliu CK Solvex a leteckej spoločnosti dochádza niekedy vplyvom technických problémov, počasia, preplnenosti vzdušných koridorov k časovému posunu aj o niekoľko hodín pred plánovaným odletom, resp. k zmene miesta odletu, alebo pristátia. Odlet, resp. prílet sa môže uskutočniť v akomkoľvek čase, tak ranných ako aj nočných hodinách. Let môže z hľadiska dĺžky trvania presahovať do nasledujúceho dňa. CK Solvex nezodpovedá za zmenu plánovaných odletov a prípadné meškanie dopravných prostriedkov, ani nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku. Upozorňujeme zákazníkov, že v prípade meškania dopravného prostriedku mu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy. Zodpovednosť za cestujúcich od čašu odbavenia až po opustenie colného priestoru preberá letecká spoločnosť. Prvý a posledný deň slúži na dopravu, ako jednej zo služieb cestovného ruchu anie je zaručené, že tieto dni bude priestor na plnohodnotné využitie tohto dňa ako ostatné dni dovolenky, uvedené ale nie je porušením zmluvy o zájazde. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu miesta odletu/ príletu, zmenu trasy letu, medzipristátia, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Klientom odporúčame byť 2 hodiny pred odletom na dovolenku na letisku. V prípade oneskorenia sa alebo zmeškania letu nemá klient nárok na kompenzáciu od CK Solvex. Zároveň treba dodať, že v rámci nepravidelného charterového letu nie je zabezpečene stravovanie ani prísun pitnej vody počas jeho absolvovania. Uvedenú skutočnosť je nutné mať cestujúcemu na zreteli a v prípade potreby zabezpečiť si uvedené na vlastné náklady. Individuálna doprava: klient, ktorý použije vlastnú dopravu do ubytovacieho zariadenia, sám zodpovedá za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, t.j. za čerpanie resp. nečerpanie zabezpečených služieb.


COVID-19

Ubytovanie a stravovanie v našich hoteloch je viazané všetkými nariadeniami a postupmi, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva v danej krajine.

Podrobnosti o pravidlách po návrate nájdete v aktuálnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tu: http://bit.ly/vyhlaska-212CESTOVNÉ DOKLADY A VÍZOVÉ POVINNOSTI

Turecko

Od 28. decembra 2020 (pre letecké spojenia) a od 30. decembra 2020 (pre pozemné a námorné cesty) je vstup do Turecka podmienený preukázaním sa negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky. Výnimka platí pre deti do šesť rokov.

Cestujúcim, ktorí nebudú disponovať negatívnym COVID-19 testom, nebude umožnený vstup do lietadla.

Výnimka z predloženia PCR testu platí pre deti do šesť rokov.

Cestujúci, ktorí nepredložia negatívny test pri vstupe do krajiny na hraničných priechodoch, musia absolvovať karanténu na deklarovanej adrese (domov, hotel a iné). Osoby, ktoré nemajú miesto na vykonanie izolácie, budú umiestnené do štátom zriadeného zariadenia, kde sa vykoná v 7. deň karanténneho obdobia PCR test. Negatívne testovaným sa ukončí karanténa, pričom pozitívne testovaní ostanú naďalej v karanténe do ukončenia ich liečby.

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka z iných krajín a navštívili za posledných 10 dní Brazíliu a Južnú Afriku majú povinnosť po prílete absolvovať 14-dennú karanténu v miestach určených tureckými úradnými orgánmi. V desiaty deň karanténneho obdobia sú cestujúci povinní podstúpiť PCR test, a ak je výsledok testu negatívny, izolačné obdobie sa skončí.

Od 22. apríla 2021 sú všetci cestujúci prichádzajúci do Turecka, ktorí navštívili Indiu za posledných 10 dní, umiestnení do karantény na 14 dní na miestach vybraných tureckými úradnými orgánmi po ich prílete. 14. deň karantény je cestujúci povinný podstúpiť PCR test, a ak je výsledok testu negatívny, izolačné obdobie sa skončí.

Očkovaní cestujúci prichádzajúci zo SR musia splniť rovnaké podmienky vstupu, ako osoby nezaočkované.

Cestujúci prichádzajúci zo SR, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 musia splniť rovnaké podmienky, ako osoby ktoré neprekonali ochorenie COVID-19.

Všetci cestujúci leteckou dopravou majú povinnosť vyplniť vstupný registračný formulár pred cestou do Turecka. Úspešná registrácia vygeneruje cestujúcemu tzv. Hayat Eve Sigar kód (individuálny QR kód), ktorý vyhodnocuje potencionálne nakazenie držiteľa kódu.

Registračný formulár pre vstup do Turecka.

Pri cestách do Turecka musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad – cestovný pas. Cestovným dokladom pri cestách do Turecka je cestovný pas, vstup na občiansky preukaz nie je možný. Platnosť cestovného pasu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 150 dní od vstupu na územie Turecka. V opačnom prípade im v zmysle platného zákona vstup na územie Tureckej republiky nebude umožnený. V cestovnom doklade musia mať dostatok voľného miesta na udelenie vstupných a výstupných pečiatok, udeľovaných orgánmi hraničnej a pasovej kontroly (aspoň 2 voľné strany).

Podmienky vstupu a pobytu občanov Slovenskej republiky do Turecka

Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu SR platí za účelom turistiky bezvízový styk (od 23. augusta 2013). Slovenskí občania pri cestách do Turecka, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz.Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na cesty za účelom turistiky. Pre účely zamestnania, štúdia, výskumu, vzdelania je naďalej potrebné zabezpečiť si víza pred vstupom do Tureckej republiky. S účinnosťou od 5. januára 2016 prijíma Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave žiadosti o vízum iba elektronicky (formou on-line visa system), ktorý je dostupný na webovej adrese: www.evisa.gov.tr. Ak pobyt slovenského občana v Turecku presiahne 90 dní, je povinný sa hlásiť na policajnom oddelení podľa miesta pobytu. Pokiaľ tak neurobí bude mu pri odchode z krajiny udelená pokuta. Pobyt slovenských občanov v Turecku nad 90 dní sa musí riešiť udelením povolenia na pobyt. Žiadosti sa podávajú na Veľvyslanectve Turecka v Bratislave na Holubyho ulici. Podrobnejšie informácie o podmienkach vstupu a pobytu občanov SR do Turecka sú uvedené na stránke Veľvyslanectva Turecka v Bratislave.

Z dôvodu veľkého záujmu o pobyty v Tureckuv, môže dôjsť, najmä vo vrcholnej sezóne k pre-obsadeniu kapacít (overbooking), pričom uvedená skutočnosť nie je spôsobená nošou cestovnou kanceláriou, ale hotelovým zariadením a jeho manažmentom. 


Grécko

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára, ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci žiadateľ potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne osobný QR kód (v deň príchodu do Grécka, zvyčajne tesne po polnoci), ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej, alebo elektronickej podobe (napr. v mobile).

Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla.

Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi.

Elektronický formulár pre vstup do Grécka

Bez ohľadu na spôsob dopravy, pri vstupe do Grécka musí každá osoba staršia ako 12 rokov predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 (výter z nosohltana a hrdla), vykonaný maximálne 72 hodín pred vstupom do krajiny alebo negatívny výsledok antigénového testu, vykonaný maximálne 48 hodín pred vstupom do krajiny.

Výsledková listina testu musí byť vystavená v anglickom jazyku a musí obsahovať celé meno, tak ako je uvedené v cestovnom doklade, s ktorým občan SR vstúpi do Grécka.

Kto nemusí predložiť negatívny test na COVID-19

Negatívny výsledok testu nemusí pri vstupe preukazovať:

 • dieťa do 12 rokov
 • osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie v anglickom jazyku z ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní. Grécko uznáva národný certifikát o vykonanom očkovaní v SR vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
 • osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 v rozmedzí 2-6 mesiacov pred príchodom do Grécka a môže to dokázať predložením pozitívneho výsledku PCR alebo antigénového testu v anglickom jazyku vykonaného autorizovaným laboratóriom alebo lekárskym osvedčením potvrdzujúcim, že držiteľ bol pozitívne testovaný na vírusovú infekciu SARS-CoV-2 (grécke orgány neuznávajú potvrdenia o prekonaní, ktoré sú iba potvrdené všeobecným lekárom a nie sú vystavené priamo daným zdravotníckym zariadením na úradnom tlačive).

Cestovné doklady Do Grécka môžete vycestovať s platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom, ktorý musí byť platný pri vstupe i výstupe z krajiny. Každé dieťa musí mať svoj vlastný cestovný doklad – podľa veku občiansky preukaz alebo pas. Pred cestou si urobte fotokópiu údajovej strany cestovného dokladu a uložte si ju oddelene od ostatných dokladov. Cestovné doklady počas dovolenky uložte na bezpečné miesto - do hotelového trezora. Stratu alebo odcudzenie dokladov treba najbližšom policajnom oddelení a vyžiadať si vystavenie písomného policajného záznamu. O náhradný cestovný doklad musíte požiadať osobne na Veľvyslanectve SR v Aténach, na Honorárnom konzuláte SR v Solúne alebo na Honorárnom konzuláte SR v Chanii (Kréta).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I 2019 Cestovanie s deťmi Ak do Grécka cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča, grécke orgány môžu požiadať o predloženie písomného súhlasu rodiča (zákonného zástupcu) overeného u notára. Doklad v angličtine musí obsahovať osobné údaje rodiča, dieťaťa a osoby, ktorá ho v zahraničí sprevádza.

Z dôvodu veľkého záujmu o pobyty v Grécku, môže dôjsť, najmä vo vrcholnej sezóne k pre-obsadeniu kapacít (overbooking), pričom uvedená skutočnosť nie je spôsobená nošou cestovnou kanceláriou, ale hotelovým zariadením a jeho manažmentom.


Čierna Hora

Vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky je možný po preukázaní sa:

 • negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín;
 • alebo pozitívnym výsledkom serologického testu na protilátky na COVID-19 typu IgG nie starším ako 30 dní;
 • alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19, ktorý členské štáty EÚ medzi sebou vzájomne uznávajú a je zaradený na Spoločnom zozname rýchlych antigénových testov dostupných na stránke Európskej komisie, ktorý bol vydaný oprávneným laboratóriom, a nie je starší ako 48 hodín;
 • alebo potvrdením o absolvovaní kompletného očkovania proti COVID-19 predpísaným počtom dávok, pričom od kompletného očkovania pri vstupe do Čiernej Hory uplynulo už najmenej 14 dní;
 • alebo pozitívnym výsledkom PCR testu na COVID-19, ktorý je pred vstupom do Čiernej Hory starší ako 14 dní a nie je starší ako 90 dní, čím cestujúci preukáže, že COVID-19 prekonal.

Veľvyslanectvo SR v Podgorici odporúča cestujúcim zabezpečiť si papierovú formu potvrdení, resp. vyššie uvedených testov s originálnou pečiatkou zdravotníckeho zariadenia. Elektronická verzia nemusí byť zo strany čiernohorských orgánov akceptovaná.

Pokiaľ sa cestujúci preukážu vyššie uvedenými potvrdeniami, resp. testami, po vstupe do Čiernej Hore nie je potrebné absolvovať žiadnu ďalšiu karanténu či samoizoláciu.

Povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 sa nevzťahuje na deti do 5 rokov.

Všetky hraničné priechody pre vstup do Čiernej Hory sú otvorené s výnimkou hraničných priechodov:

 • Metaljka-Metaljka (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) – možný len výstup z Čiernej Hory pre osobnú dopravu od 7.00 do 19.00 hod;
 • Vuča-Godovo (Srbsko – Čierna Hora) – možný len výstup z Čiernej Hory pre osobnú dopravu od 7.00 do 19.00 hod.

Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim vo všetkých štátoch tranzitu (t. j. či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, resp. za akých podmienok je možný tranzit).

Čierna Hora uplatňuje voči občanom SR bezvízový styk na všetky druhy pasov do 90 dní. Občania SR môžu cestovať na územie Čiernej Hory na dobu do 30 dní pobytu aj na občiansky preukaz. Vyžaduje sa platnosť oboch dokumentov minimálne 3 mesiace pri odchode z krajiny.

Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.

Pre vstup neplnoletých osôb do Čiernej Hory je potrebné docx notársky overené splnomocnenie v anglickom jazyku (docx; 12.84 KB). V splnomocnení musí byť podpis oboch rodičov (vrátane ich identifikačných údajov), ak dieťa cestuje v sprievode tretej osoby. Ak cestuje s jedným z rodičov, je potrebné splnomocnenie druhého rodiča. Po príchode do krajiny sa nahláste v mieste pobytu (v spolupráci s ubytovacím zariadením).Odporúčame si vyhotoviť kópie cestovných dokladov (v prípade straty) a poistiť sa pred cestou.


Bulharsko

Slovenskí občania cestujúci do Bulharska od 1. júna 2021 do 31. júla 2021 musia pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Bulharska alebo pri vstupe na územie Bulharska predložiť jeden z uvedených dokladov:

 • max. 72 hodín starý negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19;
 • max. 48 hodín starý negatívny výsledok rýchleho antigénového testu (RAT) na ochorenie COVID-19;
 • slovenský národný certifikát o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo 14 dní; dokument je dvojjazyčný (slovensko-anglický) s QR kódom
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných viac ako 15 a menej ako 180 dní predložia výsledok PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT), ktorý potvrdzuje predchádzajúci výsledok ochorenia na COVID-19 (POSITIVE).
 • digitálny COVID preukaz EÚ pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov (doklad obsahuje potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia COVID-19)
 • Uvedené doklady odporúčame mať vyhotovené v anglickom jazyku.

Doklad o teste musí vždy obsahovať meno a priezvisko osoby zhodné s dokladom totožnosti, s ktorým cestuje, názov laboratória, ktoré testovanie vykonalo (názov, adresu alebo iné kontaktné údaje), miesto a dátum vyhotovenia a výsledok napr. (NEGATIVE), ktorý umožňuje interpretáciu dokumentu.

Deti mladšie ako 5 rokov, ktoré cestujú spolu s rodičmi, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho výsledku PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT).

Výnimky:

Predloženie negatívneho výsledku PCR testu, rýchleho antigénového testu (RAT) alebo dokladov o zaočkovaní sa nevyžaduje od osôb ktoré tranzitne prechádzajú cez Bulharsko (aj slovenských občanov), diplomatov, pracovníkov medzinárodných organizácií, vodičov autobusov zapojených do medzinárodnej dopravy, vodičov nákladných vozidiel vykonávajúcich alebo ukončujúcich medzinárodnú dopravu, posádok plavidiel a lietadiel a cezhraničných pracovníkov (pendlerov).

Veľvyslanectvo SR v Sofii dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu.

Osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska alebo ho tranzitne prechádzajú, predložia zároveň orgánom hraničnej kontroly vyhlásenie, že sú oboznámení s rizikami nákazy s COVID-19, cestujú na vlastné riziko a zároveň sa zaväzujú dodržiavať na území Bulharska protiepidemiologické opatrenia, uložené nariadením ministra zdravotníctva. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Bulharska. Formulár je k dispozícii v anglickom jazyku.

Vyhlásenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska

Do Bulharska môžete vycestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom, ktorý musí byť platný pri vstupe i výstupe z krajiny. Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad – podľa veku občiansky preukaz alebo pas. Pred cestou si urobte fotokópiu údajovej strany cestovného dokladu a uložte si ju oddelene od ostatných dokladov. Cestovné doklady počas dovolenky uložte na bezpečné miesto do hotelového trezora. Stratu alebo odcudzenie dokladov treba NAHLÁSIŤ MIESTNEJ POLÍCII a vyžiadať si písomné potvrdenie o strate/krádeži.

Bulharské orgány pri ceste neplnoletých detí so slovenským občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

Z dôvodu veľkého záujmu o pobyty v Bulharsku, môže dôjsť, najmä vo vrcholnej sezóne k pre-obsadeniu kapacít (overbooking), pričom uvedená skutočnosť nie je spôsobená nošou cestovnou kanceláriou, ale hotelovým zariadením a jeho manažmentom.


Taliansko

Do Talianska možno vycestovať len s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom, krajinu treba opustiť najneskôr v posledný deň jeho platnosti. Maloletí sú povinní mať vlastný cestovný pas. Ak maloleté osoby (do 14 rokov, vrátane) cestujú len s jedným z rodičov, alebo s osobou, ktorá nie je ich rodičom/zákonným zástupcom, táto osoba je povinná mať so sebou písomné potvrdenie druhého rodiča, alebo oboch rodičov, že tento (títo) súhlasia s vycestovaním s druhým rodičom/s cudzími osobami s uvedením doby a miesta cesty. Podpis rodiča/rodičov/zákonných zástupcov na potvrdení musí byť osvedčený notárom, obecným úradom alebo Veľvyslanectvom Talianska v Bratislave. Vzor takéhoto potvrdenia sa nachádza na web stránke MZVEZ. Je vhodné aby cestujúci mali so sebou fotokópiu svojho platného identifikačného dokladu a vodičského preukazu buď v papierovej podobe alebo uloženú ako fotografiu v telefóne. Vycestovať z Talianska letecky možno len s identifikačným (cestovným) dokladom. V prípade jeho straty/ krádeže náhradný cestovný doklad môže vydať Veľvyslanectvo SR v Ríme a Honorárny konzulát SR v Miláne. Cestujúcemu po zemi späť do SR postačí preukázať sa policajným potvrdením o hlásení straty/krádeže dokladu.

Ak váš pobyt v Taliansku má presiahnuť 8 dní, a nie ste ubytovaní v hotelovom alebo inom turistickom zariadení, je vašou povinnosťou sa dať zaregistrovať na miestnej príslušnej kvestúre, ktorá vám vydá potvrdenie tzv. dichiarazione di presenza. Za osoby mladšie ako 18 rokov registráciu zabezpečuje rodič/zákonný zástupca. Ak ste ubytovaní v zariadení hotelového typu, vašu registráciu zabezpečí ubytovacie zariadenie. V hotelových zariadeniach sa platí okrem poplatku za ubytovanie aj tzv. „tassa di soggiorno” (pobytový poplatok), ktorý sa platí na osobu/deň pre obec. Výšku poplatku si určuje obec a pohybuje sa od 2 do 7€.

Pokuty za porušenie dopravných predpisov sú veľmi vysoké. Je vhodné uhradiť pokutu na mieste, resp. do 5 dní, vtedy sa znižuje o 30 %. Ak nie je uhradená do 60 dní, zvyšuje sa viac ako o dvojnásobok pôvodnej sumy. Ak porušenie predpisov zachytia cestné kamery, žiadosti o zaplatenie pokuty sa na základe policajnej spolupráce zasielajú vinníkovi aj na Slovensko, pričom na výšku pokuty sa vzťahujú zásady ako v predchádzajúcej vete. Ak pri dopravnej nehode nie je nikto zranený a obe vozidlá sú pojazdné, netreba volať políciu. Stačí spísať záznam o nehode, podpísať ho, odfotografovať si poškodené vozidlo a náhradu škody si uplatniť v rámci poistného konania. V Taliansku môžu odťahovaciu službu vykonávať len autorizované odťahovacie spoločnosti. Súkromné osobné motorové vozidlo nesmie vykonať odťahovanie druhého vozidla. Ak vozidlo odvážajúce/odťahujúce poškodené vozidlo nie je na to oprávnené, hrozí pokuta okolo 4000€ a zadržanie vozidla. Osoby, ktoré sú prihlásené na pobyt v Taliansku (nejde o turistov), nesmú na talianskom území šoférovať vozidlá s cudzími evidenčnými číslami, len s talianskymi. Za porušenie tohto zákazu hrozí vysoká pokuta, odobratie technického preukazu, evidenčných čísel a odstavenie vozidla. Cyklisti na verejných cestách a cyklistických chodníkoch musia povinne používať ochrannú prilbu.


Chorvátsko

Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu (minimálne do 15. júna 2021) predložiť:

 • negatívny PCR test
 • alebo rýchly antigénový test (RAT), oba nie staršie ako 48 hodín (od odobratia vzorky) alebo
 • alebo nastúpiťna povinnú 10-dňovú karanténu (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú obdržia pri vstupe do krajiny)
 • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní) alebo
 • alebo lekárske potvrdenie o 2 dávkach očkovania na COVID-19 alebo
 • lalebo lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred viac ako 180 dňami a súčasne aspoň jedna dávka očkovania proti COVID-19

Odporúčame držiteľom Certifikátov o vakcinácii v Slovenskej republike proti COVID-19 mať pri vstupe do Chorvátska aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom alebo chorvátskom jazyku.

Upozorňujeme, že medzinárodný očkovací preukaz (knižka ŠEVT) s očkovacími vakcínami proti COVID-19 nie je uznávaný k vstupu do Chorvátska .

Pri PCR teste (s QR kódom) a rýchlom antigénovom teste (RAT) musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou (anglický alebo chorvátsky preklad). QR kód by mal obsahovať: 1) meno a priezvisko vyšetreného; 2) dátum narodenia/rodné číslo; 3) dátum testovania; 4) špecifikácia použitého druhu PCR testu.

Zoznam rýchlych antigénových (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie.

Chorvátsko navyše uznáva aj SARS-COV-2 ANTIGEN TEST od čínskeho výrobcu SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co.

Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

Osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény (musí obsahovať dôkaz, že od podania druhej dávky očkovania prešlo najmenej 14 dní). Všetky potvrdenia musia v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii.

Odporúčame držiteľom Certifikátov o vakcinácii v Slovenskej republike proti COVID-19 mať pri vstupe do Chorvátska aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom jazyku.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Chorvátska.

Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 cestujúci musia mať: pozitívny výsledok PCR alebo antigénového testu, ktorý je starší ako 14 dní alebo potvrdenie, že prekonali COVID-19 vydané lekárom pred viac ako 14 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie alebo v prípade vykonania dôkazu protilátok triedy IgG protilátkovým testom (starším ako 14 dní od laboratórneho testu).

Deti do 12 rokov cestujúce s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní (min. 14 dní od druhej dávky), o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test , nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

Chorvátsko je medzi krajinami, ktoré pilotne testujú tzv. Digital Green Certifikates (digitálne zelené certifikáty) pre zjednodušenie cestovania: Predpoklad spustenia certifikátov Chorvátsko očakáva od 1. júna 2021.

Do Chorvátska môžete vycestovať s PLATNÝM CESTOVNÝM PASOM alebo OBČIANSKYM PREUKAZOM. Každé dieťa musí mať VLASTNÝ CESTOVNÝ DOKLAD – podľa veku občiansky preukaz (nad 15 rokov veku) alebo pas (od narodenia). Váš cestovný doklad musí byť v platnosti počas celého pobytu v Chorvátsku a v deň návratu na Slovensko. POZOR! Pred cestou si urobte overenú fotokópiu údajovej strany cestovného dokladu a uložte si ju oddelene od ostatných dokladov. Cestovné doklady počas dovolenky uložte NA BEZPEČNÉ MIESTO – DO HOTELOVÉHO TREZORA. Fotokópia cestovného dokladu slúži len pre potreby identifikácie. Nie je náhradou cestovného dokladu. Stratu alebo odcudzenie dokladov je potrebné okamžite NAHLÁSIŤ NA NAJBLIŽŠEJ POLICAJNEJ STANICI a vyžiadať si písomné potvrdenie o strate/krádeži. Na základe tohto potvrdenia Vám bude môcť byť vydaný náhradný cestovný doklad.

Chorvátske orgány pri ceste neplnoletých detí so slovenským občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

Vaši domáci miláčikovia (psy, mačky, fretky) musia mať cestovný pas zvieraťa, v ktorom sú zaznamenané potrebné očkovania. V prípade iných zvierat – vtáky, korytnačky a i. – je potrebné mať potvrdenie od veterinára o zdravotnom stave zvieraťa s údajmi o pôvode zvieraťa a s jeho identifikačnými znakmi. Do Chorvátska nemôžete cestovať so všetkými plemenami psov – teriéry typu bull, ktoré nie sú zapísané v registri Medzinárodnej kynologickej organizácie FIC (napríklad pitbull teriér a jeho krížence) sú v Chorvátsku zakázané.

Nezabudnite si vziať so sebou vodičský preukaz, technický preukaz a doklad o zákonnom poistení vozidla tzv. „zelenú kartu“. V prípade požičaného alebo služobného auta majte so sebou aj notársky overenú plnú moc majiteľa vozidla v chorvátčine alebo v angličtine. Pri dopravnej nehode volajte POLÍCIU na číslo 192. V prípade škody na vozidle si od polície vyžiadajte Záznam o dopravnej nehode, ktorý budete potrebovať pri návrate na Slovensko a tiež ho budete potrebovať pre slovenskú poisťovňu. Tento záznam nedostanete na mieste nehody, ale na policajnom oddelení, ktoré dopravnú nehodu riešilo, za správny poplatok 20 HRK. POZOR! Za jazdu pod vplyvom alkoholu (viac ako 0,50 promile v krvi), omamných a psychotropných látok alebo pod vplyvom liekov, za jazdu v zakázanom smere, predbiehanie kolóny na neprehľadnom mieste, alebo pri prekročení povolenej rýchlosti o viac ako 50 km/hod hrozí v Chorvátsku trest odňatia slobody až na tri roky!


Egypt

Na vstup do Egypta je potrebné vízum. Platnosť cestovného pasu musí byť minimálne 6 mesiacov po ukončení platnosti udeleného víza. Občania SR si môžu požiadať o elektronické víza prostredníctvom oficiálnej webovej stránky visa2egypt.gov.eg pri vstupe do Egypta. Vízum je zatiaľ možné získať aj na hraničných priechodoch pri vstupe na územie Egypta na medzinárodných letiskách v Káhire, Hurgháde a Šarm-eš Šejchu.

V Egypte je nákup a konzumácia alkoholu možná iba v baroch a reštauráciách v letoviskách alebo väčších mestách. Voľný predaj je dostupný iba v špeciálnych obchodoch. V Egypte je napätie 220 V a kmitočet 50Hz, ale na použitie elektospotrebičov je nutné použiť adaptér, ktorý možno dostať v miestnych obchodoch. Vo väčšine hotelov vyššej triedy sú zásuvky prispôsobené európskym spotrebičom. Všeobecne sa v Egypte neodporúča konzumovať miestnu vodu (nebalenú) či výrobky z nej pripravované (zmrzlina, ľad, oplachované ovocie). Črevné ťažkosti sú pomerne bežným javom. Odporúča sa vymieňať peniaze v bankách, zmenárňach, alebo hoteloch vyššej kategórie. Platidlom v Egypte je 1 egyptská libra (EGP).

Pokiaľ potrebuje turista lekársku starostlivosť, je vhodnejšie uprednostniť súkromnú nemocnicu pred štátnou.

V dôsledku pokračujúcich a stupňujúcich sa teroristických útokov na Sinajskom polostrove bola platnosť výnimočného stavu pre severnú a strednú časť polostrova predlžená. Uvedená oblasť sa považuje dlhodobo za rizikovú z bezpečnostných dôvodov a neodporúča sa do tohto regiónu cestovať. Neplatí to pre južnú časť Sinaja, vrátane letoviska Šarm Al Šejch. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča letovisko opustiť. Bezpečnostná situácia v prímorských strediskách na kontinentálnom pobreží Červeného mora (Hurgáda, Safaga, Marsa Alam) i v turistických centrách v povodí Nílu južne od Luxoru je stabilizovaná. Dovoz a vývoz Do Egypta je zakázaný dovoz potravín, alkoholu, pornografie, zbraní a všetkých druhov drog. V Egypte je striktne zakázaný vývoz pamiatok, zlata v nespracovanej podobe, flóry a fauny, zvlášť koralov. Dôležitý kontakt: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire: +201000060968 (pohotovostný mobil po pracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja)


STRATA ALEBO POŠKODENIE BATOŽINY

Preprava v medzinárodnej leteckej doprave podlieha v súvislosti s ručením v prípade omeškania batožiny, ako aj jej zničenia, straty, alebo poškodenia nariadeniam Montrealského dohovoru, pričom zodpovednosť v uvedených prípadoch nesie prepravca.
Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner.
Spísanie uvedeného protokolu je zároveň podstatnou náležitosťou pre uplatnenie nároku na odškodnenie u poisťovne v prípade uzatvorenia príslušného cestovného poistenia. Aj s poukazom na uvedené odporúčame našim klientov uzatvoriť cestovne poistenie.
Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade omeškania batožiny, ako aj jej zničenia, straty, alebo poškodenia.

UBYTOVANIE

Každý štát má svoje vlastné kritéria pre zariaďovanie hotelov do jednotlivých kategórií, preto ani neodporúčame porovnávať štandardy a kategorizáciu v rôznych štátoch ani porovnávať jednotlivé izby v hoteli, ktoré sa takisto môžu líšiť a nebývajú presne rovnaké. Zároveň, vo veci kategorizácie ubytovacích zariadení treba uviesť, že uvedená činnosť patri do výlučnej kompetencii príslušných subjektov, väčšinou štátnych orgánov príslušného štátu, pričom procesu schválenia určitého počtu hviezdičiek predchádzajú prísne správne konania podľa predpisov uvedeného štátu s príslušnými závermi čo do kategorizácii ubytovacieho zariadenia. S poukazom na uvedené nie je akceptovateľne dovolávať sa zo strany cestujúceho porušenia zmluvy o zájazde s poukazom na vlastne subjektívne závery. Zbytočne by ste si kazili dovolenku. Prístelky nemusia byť pevné lôžka a zväčša majú formu pohovky, rozkladacieho gauča alebo kresla alebo tzv. „ruskej postele“. Ich pridaním môžu byť priestory stiesnené, ale treba si uvedomiť, že táto skutočnosť je zohľadnená v cene zájazdu. Fotografie v našom katalógu sú ilustračné a jednotlivé izby v hoteloch sa môžu líšiť veľkosťou, zariadením, nábytkom. Niektoré hotely pozostávajú z niekoľkých budov, bungalovov, apartmánov, nie len z hlavnej budovy a pridelenie ubytovania je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia. V hoteloch so solárnym vyhrievaním (hlavne na gréckych ostrovoch) sa môže občas stať, že tečie vlažná voda. Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch spôsobuje stavebnú činnosť, ktorú nemá žiadna cestovná kancelária možnosť ovplyvniť alebo zabrániť jej ani počas sezóny. V súlade s medzinárodným štandardom sú klienti ubytovaní v deň príchodu až po 14:00 hod. a v deň odchodu sú povinní uvoľniť izby do 12:00 hod. alebo aj skôr. Ak klient zostane v ubytovacom zariadení dlhšie ako je dovolené, musí doplatiť za ubytovanie priamo na mieste. Ani prípadný časový posun odchodu z letoviska neoprávňuje zákazníka k dlhšiemu používaniu izby. V prípade, že hotel disponuje plážovým setom počet ležadiel a slnečníkov je obmedzený. Na jednu izbu klienti dostanú 2 ležadlá a slnečník, podľa možnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prideľovanie izieb je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia a recepcie. Cestovná kancelária nemôže túto činnosť ovplyvniť. Môže sa stať, že napriek Vašej požiadavke a našej snahe nebudete ubytovaní vedľa seba, i keď sa jedná o jednu rodinu, či skupinu osôb, nakoľko hotel nebude mať takéto izby k dispozícii. Pokiaľ sa špeciálne požiadavky nepodarí zaistiť, naša CK Vám nemôže poskytnúť kompenzáciu ani zľavu, nakoľko na tieto požiadavky nevzniká žiaden právny nárok. Klienti CK Solvex majú nárok na kategóriu ubytovania, ktorú si objednali aj uhradili. Z dôvodu veľkého záujmu o pobyty v Bulharsku, Turecku, Grécku, Taliansku môže dôjsť, najmä vo vrcholnej sezóne a pri kúpe last minute zájazdov, k preobsadeniu kapacít, ktoré nie je spôsobené cestovnou kanceláriou, ale hotelovým zariadením a jeho manažmentom. CK Solvex upozorňuje klientov, že aj napriek všetkým snahám sa nie vždy podarí zabezpečiť objednaný hotel a to aj v prípade, že si ho klient neobjednal na last minute. V takomto prípade naša CK vždy poskytuje klientom ubytovanie minimálne rovnakej resp. vyššej kategórie ako mali objednané. V Zmluve o zájazde, ktorú klient uzatvára je uvedené naše hodnotenie hotela, nie oficiálna kategória hotela. Podľa ustanovenia § 22 ods. 2, 3, 5 písm. a) a ods. 10 zákona č. 170/2018 Z. z. – ak niektorá zo služieb ruch nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde cestovná kancelária je povinná vykonať nápravu, alebo ponúknuť náhradne služby rovnakej alebo vyššej kvality, pričom cestujúci má právo na primeranú zľavu búd v prípade neponúknutia náhrady alebo nápravy, resp. keď uvedená náprava bola nižšej kvality. Z horeuvedeného právneho stavu vyplýva, že už samotným zákonom o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v znení neskorších predpisov sa predpokladá možnosť vzniku uvedených náprav s právom a povinnosťou cestovnej kancelárii o ich vykonanie. Všetky vzdialenosti uvedené v katalógu sú rátané vzdušnou čiarou od ubytovacej kapacity k danému bodu. Prosíme tiež o porozumenie pri organizácii ubytovania, prihlasovaní sa na ubytovanie na recepciách a príprave ubytovania, kedy pri väčších skupinách, nočných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať k dlhším čakacím dobám, pričom miestny zástupca CK, resp. delegát musí pokračovať v transfere s ostatnými klientmi do ďalších hotelov. Ďalej upozorňujeme, že CK nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a podmienky TV-SAT vysielania, ktoré si určuje prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia sám, a tiež z rôznych dôvodov môžu nastať výpadky siete Wifi tak na izbe, ako aj vo vyhradených priestoroch hotela. Dovolenka je pre turistov tiež spájaná s nočným životom a zábavou. Preto sú niektoré strediská plné zábavných podnikov, v ktorých je obvykle hlučná prevádzka a CK nemôže garantovať úplný pokoj.

Ubytovanie v hoteloch:

** - jednoduché ubytovanie s účelným zariadením, vhodné pre nenáročnú klientelu.

*** - ubytovanie strednej kategórie s bežným vybavením a rozsahom stravovania.

**** - ubytovanie vyššej kategórie pre náročnejších klientov.

***** - luxusné ubytovanie s nadpriemernými službami ubytovania a stravovania, určené pre náročných klientov. Hodnotenie v katalógu vychádza z nášho hodnotenia pri pravidelnom kontrolovaní hotelových zariadení. Oficiálnu kategóriu ubytovania nájdete na zmluve o obstaraní zájazdu, pokynoch a voucheri k ubytovaniu.

Ubytovanie v penziónoch

Ubytovanie v izbách, ktoré majú vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC). Pri ubytovaniach v penziónoch sa neuvádza ich oficiálna kategória hviezdičkami, preto je označenie v katalógu vyjadrením nášho hodnotenia.

Ubytovacie zariadenia poskytujú viacero druhov izieb, medzi najznámejšie patria:

Dvojlôžková izba/Doubleroom /DBL/ 2+0 - 1 miestnosť s dvomi posteľami vo forme manželskej postele alebo dvomi samostatnými lôžkami.

Dvojlôžková izba s prístelkou/ Doubleroom + extra bed/ DBL + extra/ 2+1 - 1 miestnosť s dvomi pevnými lôžkami vo forme buď manželskej postele alebo dvoch samostatných lôžok s možnosťou pridania jednej prístelky. Každé ubytovacie zariadenie poskytuje iný typ prístelky. Súčasne treba poznamenať, že pri prístelke ako takej môže ísť buď o prístelku trvalo umiestnenú rovno v príslušnej izbe, alebo o prístelku, ktorá na základe dožiadania cestujúceho bude dodatočne donesená (pridaná) obsluhujúcim personálom príslušného ubytovacieho zariadenia. Pre horeuvedené účely sa prístelkou rozumie – pridané lôžko v izbe, resp. dodatočne donesene obsluhujúcim personálom ubytovacieho zariadenia podľa dopytu cestujúceho. Môže to byť samostatné štandardné lôžko, ale tiež (rozkladací) gauč, vyklápacie alebo rozkladacie lôžko, menšia posteľ v porovnaní so základnými lôžkami, resp. detská postieľka, poschodová posteľ a pod.

Dvojlôžková izba s 2 prístelkami/ Double room + 2 extra bed/DBL + 2 extra bed/ 2+2 - 1 miestnosť s dvomi pevnými lôžkami vo forme buď manželskej postele alebo dvoch samostatných lôžok s možnosťou pridania dvoch prísteliek. Rodinná izba/Family room - 1 miestnosť väčších rozmerov s dvomi pevnými lôžkami vo forme buď manželskej postele alebo dvoch samostatných lôžok umiestených vedľa s dvoma prístelkami.

Štúdiá - ubytovanie vhodné pre 2-4 osoby: 1 miestnosť s dvomi posteľami vo forme buď manželskej postele alebo dvoch samostatných lôžok, prístelky bývajú zväčša formou gauču alebo rozťahovacieho kresla. V niektorých štúdiách sa nachádza kuchynský kút.

Apartmány -ubytovanie vhodné pre 2, 4, 6 osôb: 1 alebo 2 miestnosti, 2 pevné lôžka alebo 4-6 pevných lôžok, prístelka zväčša formou gauču alebo rozťahovacieho kresla, V niektorých apartmánoch sa nachádza kuchynský kút. Vybavenie v kuchynkách je zariadené len na prípravu jednochuchých jedál, základným kuchynským riadom.

No Name/Ruleta hotel, penzión -anonymné ubytovacie zariadenie, ktoré nie je určené presným názvom, ale ubytovanie bude poskytnuté v tom ubytovacom zariadení, kde je práve voľná ubytovacia kapacita za adekvátnu cenu a v zodpovedajúcej kategórii podľa zmluvy.

VODA A ELEKTRICKÁ ENERGIA

Vo väčšine destinácií je voda z vodovodu určená k priamej konzumácii. Vzhľadom na to, že má iné zloženie na aké sme zvyknutí na Slovensku, odporúčame si zakúpiť vodu v uzavretých plastových fľašiach v miestnych obchodoch. V niektorých štátoch môže dochádzať v letných mesiacoch k častejším výpadkom dodávok elektrickej energie a teplej i studenej vody.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že v rámci predaného zájazdu nie je zabezpečený celodenný pitný režim cestujúceho, t. j. celodenný prísun pitnej vody nie je dohodnutý v rámci príslušnej zmluvy o zájazde. Prísun pitnej vody je záležitosťou dohodnutej formy stravovania v rámci otváracích hodín (od – do) podávania raňajok, obedov, resp. večere.

KLIMATIZÁCIA

Klimatizácia v ubytovacích zariadeniach môže byť ovládaná individuálne klientom, alebo riadená centrálne hotelom. Klimatizácia nemusí byť v prevádzke 24 hodín denne, závisí to od rozhodnutia hotela. U hotelov nižšej kategórie sa stáva, že klimatizácia býva v prevádzke iba niekoľko hodín denne. Hluk pri prevádzke klimatizácie, žiaľ, nemožno vylúčiť. Niektoré ubytovacie kapacity ponúkajú klimatizáciu len v danom termíne. Presný termín od – do závisí od konkrétneho ubytovacieho zariadenia. Niektoré ubytovacie zariadenia poskytujú službu klimatizácii ako dodatočne spoplatnenú službu. Uvedenú skutočnosť je nutné mať cestujúcemu na zreteli a venovať uvedenému pozornosť pri výbere ubytovacieho zariadenia.

KÚPEĽŇA

Upratovanie kúpeľne a izieb a výmena uterákov je podmienené kategorizáciou ubytovacieho zariadenia. Odporúčame vziať si so sebou hygienické potreby pri ubytovaní v hoteloch nižšej kategórie a do apartmánov a štúdií v penziónoch okrem nich i potreby na umývanie riadu. Mnohé hotely nižšej kategórie v Taliansku a Bulharsku majú kúpeľne spojené spolu s WC bez oddeleného sprchovacieho kúta.

VÝHĽAD NA MORE A BAZĚN

Izby s výhľadom na more majú priamy alebo bočný výhľad na more resp. izby sú orientované na morskú stranu. Výhľadu môže čiastočne brániť časť budovy alebo zeleň, ktoré sa môžu nachádzať bezprostredne medzi izbou cestujúceho a morom. Výhľad na more je ovplyvnený vzdialenosťou hotela od mora. A je bežné, že vo výhľade z hotela na more je vidieť pred morom aj okolitú krajinu (napr. parkovisko, miestnu komunikáciu a iné).

Obdobné podmienky v uvedenom rozsahu sa vzťahujú pri výhľade na bazén.

STRAVOVANIE

Bulharská, grécka, turecká, talianska kuchyňa sú považované za veľmi zdravé. Stravovanie v jednotlivých krajinách je výrazne ovplyvnené miestnymi zvyklosťami. Každá národná kuchyňa však ponúka špeciality, na ktorých si môžu pochutnať aj najväčší labužníci. Keďže ide o zmenu prostredia a spôsobu pripravovania jedál v porovnaní s tým, na čo sme na Slovensku zvyknutí, môžu sa niektorým klientom objaviť žalúdočné problémy, ktoré nemožno vyhodnocovať ako použitie nekvalitných potravín zo strany hotela. Kvalita, bohatosť a pestrosť jedál je závislá od úrovne a kategórie ubytovania. Zväčša je poskytované formou švédskych stolov. Len v niektorých prípadoch sú večere (v Taliansku väčšinou aj obedy aj večere) servírované s možnosťou výberu z jedál (zväčša predjedlo, šalát, hlavné jedlo, zákusok resp. ovocie). Nápoje k hlavným jedlám štandardne nie sú zahrnuté v cene, pokiľ sa nejedná o služby all Inclusive. Kontinentálne raňajky -zväčša sú servírované. Pozostávajú: teplý nápoj, miestny chlieb, maslo, džem . Rozšírené kontinentálne raňajky formou bufetu -samoobslužný výber. Doplnené kontinentálne raňajky o miestny syr alebo údeninu, prípadne vajcia, v niektorých prípadoch o zeleninu a ovocie. Raňajky formou švédskych stolov -samoobslužný voľný výber v rozsahu rozšírené kontinentálne raňajky, obohatené o ovocie, zeleninu, poprípade o teplé pokrmy. Zo žiadnych stravovacích zariadení sa nedovoľuje vynášať jedlo bez výslovného dovolenia hotelového personálu. Zabezpečenie (podávanie) stravovania v priestoroch iných ako sú situované ubytovacie kapacity nie je porušeným zmluvy o zájazde. Zároveň, v rámci spolupráce príslušne ubytovacie zariadenie môže zabezpečiť stravovanie aj prostredníctvom ďalšieho susediaceho ubytovacieho zariadenia. V súvislosti s prípadným rozsahom stravovania treba dodať, že rozsah, spôsob podávania jedál ako aj koncept formy stravovania je zahrnutý a bol posudzovaný pri kategorizácii príslušného ubytovacieho zariadenia. S poukazom na uvedené nie je akceptovateľne dovolávať sa zo strany cestujúceho porušenia zmluvy o zájazde s poukazom na vlastne subjektívne závery. Súčasne pri využívaní cestujúcim tej alebo inej doleuvedenej formy (konceptu) stravovania je nutné mať na zreteli, že uvedené formy (koncepty) stravovania automatický neznamenajú 24 hodinový prístup k jedlu, občerstveniu a k alkoholickým a nealkoholickým nápojom.

Pre účely pohodlného využitia stravovacích služieb je nutne dodržiavať v celom rozsahu otváraciu dobu prevádzkujúceho ubytovacieho zariadenia, resp. príslušnej stravovacej jednotky v rozsahu od –do vzťahujúcu sa na servírovanie a podávanie raňajok, obedov a večere. Z hygienických dôvodov nie je vylúčené servírovanie a podávanie alkoholických a nealkoholických nápojom v jednorazových plastových pohároch.

STRAVOVANIE FORMOU „ALL INCLUSIVE“

Znamená poskytovanie stravovania a nápojov v rámci fixného rozvrhu daného ubytovacieho zariadenia uvedeného na mieste v hoteli. Služby nad rámec daného „All Inclusive“ balíka sú vždy spoplatňované osobitne. V tomto prípade sa to týka aj pitnej vody, ktorá je poskytovaná v rámci fixného rozvrhu balíka „All Inclusive“ a nie je dovolené vynášať neobmedzené množstvo pitnej vody na izbu alebo na pláž, teda mimo priestor vyhradený ubytovacím zariadením. Hotel má k dispozícií napr. lobby bar alebo bar pri bazéne a je bežné, že nad rámec balíka „All Inclusive“ je potrebné si nápoje a pitnú vodu zakúpiť. „All Inclusive“ zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetových (švédskych) stolov alebo formou menu, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje počas dňa, prípadne dodatočné občerstvenie. Naplnený minibar v hotelovej izbe nie je súčasťou „All Inclusive“. Zväčša všade záleží na majiteľovi a manažérovi hotela, akým spôsobom si systém „All Inclusive“ služieb konkrétne upraví, preto dochádza k odlišnostiam v jednotlivých hoteloch a ubytovacích zariadeniach. Každý systém „All Inclusive“ služieb sa odlišuje tiež v jednotlivých štátoch a nie je možné systém „All Inclusive“ služieb v jednotlivých krajinách alebo štátoch porovnávať. Kvalita a rozsah „All Inclusive“ ponuky je ovplyvnená kategóriou hotela. „Ultra All Inclusive“ znamená poskytovanie stravovania a nápojov formou „All Inclusive“ a navyše ďalšie služby ako napr. skoré a neskoré raňajky, „midnight soup“, ponuku importovaných alkoholických nápojov, osušky, animačné programy, tematické večery a pod. „All Inclusive Light“ je stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, obedy, večere, nealkoholické a niektoré alkoholické (víno a pivo) nápoje počas večere. V ponuke sú nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (pivo a víno) podľa fixného rozvrhu, ktorý je v kompetencii hotela. Každý hotel ponúka rôzny rozsah služieb „All Inclusive LIGHT“. Kompletný rozpis služby „All Inclusive LIGHT“ pre daný hotel je možné si vyžiadať na recepcii. Stravovanie a využívanie služieb prislúcha klientom od ich ubytovania až po odubytovanie v hoteli.

PLÁŽE A BAZÉNY

Pláže pred hotelovými zariadeniami sú takmer všade vo verejnom vlastníctve a ich čistenie je v kompetencii miestnych obcí. Sú prístupné aj miestnym obyvateľom, ktorých správanie sa môže odlišovať od zvyklostí v našej krajine, preto si treba dávať vždy pozor aj na veci. Taktiež nie je vylúčené, že zmena poveternostných podmienok dočasne obmedzí pobyt na pláži – náplavy rias, vodných tráv, drobných kamienkov a pod. Tieto skutočnosti sú neovplyvniteľné. Počet ležadiel a slnečníkov na pláži, čí pri bazéne, nezodpovedá kapacite ubytovacieho zariadenia. Údaje o vzdialenosti hotela od pláže v katalógu sú len orientačné a sú rátane vzdušnou čiarou. Z hygienických dôvodov je potrebné dodávať do bazéna určité množstvo chemikálií. Upozorňujeme klientov, že v Taliansku je vstup do bazéna povolený len s kúpacou čiapkou. Počas letnej sezóny sú bazény v hotelových zariadeniach zvyčajne k dispozícii od 08:00 do 18:00 hod. Keďže nie všetky hotelové bazény majú filtráciu, je možné, že niekedy budú bazény v určitom čaše mimo prevádzky.

DELEGÁT

Na mieste pobytu vo väčších destináciách je Vám k dispozícii starostlivo vybraný delegát, ktorý dobre pozná miestne pomery a ochotne Vám vo všetkom poradí. Jeho návštevné hodiny a telefonický kontakt v prípade potreby sú zaznamenané na informačnej tabuli vo vstupnej hale alebo v informačných šanónoch resp. na recepcii ubytovacieho zariadenia, alebo v prípade ubytovania v penziónoch v sídle partnerskej CK. V Bulharsku máme v mnohých letoviskách dokonca aj vlastné kancelárie, kde sa počas otváracích hodín takisto môžete obrátiť s akoukoľvek otázkou na našich skúsených delegátov. V prípade poistnej udalosti je potrebné vždy kontaktovať delegáta, ktorý je presne informovaný ako postupovať a pomôže Vám riešiť akýkoľvek zdravotný problém resp. poistnú udalosť.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Bližšie informácie o možných výletoch môžete čerpať z informačných kníh CK Solvex na mieste pobytu, umiestnených zväčša pri recepcii ubytovacieho zariadenia a Vás o nich poinformuje delegát a zástupca CK Solvex na informačných schôdzkach. Výlet si môžete objednať u nášho delegáta v miestnej mene alebo v eurách. V tejto súvislosti treba poznamenať, že fakultatívny výlet nie je službou cestovného ruchu.

Naša cestovná kancelária nie je organizátorom fakultatívnych výletov. Organizácia a uskutočnenie priebehu fakultatívneho výletu sa riadi podmienkami jeho organizátora. Práva a povinnosti vzťahujúce sa na príslušný fakultatívny výlet vyplývajú bezprostredne zo záväzkového vzťahu medzi cestujúcim a organizátorom fakultatívneho výletu.

ŽIVOČÍCHY

Neovplyvniteľnou skutočnosťou, s ktorou sa môžete v jednotlivých destináciách stretnúť, je výskyt drobných živočíchov a hmyzu v ubytovacích zariadeniach a to i napriek úsiliu hotelierov a majiteľov ubytovacích objektov o ich odstránenie. V strediskách sa vyskytujú komáre a drobný hmyz, preto je vhodné vziať si so sebou prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbe nechránené potraviny. Výskyt hmyzu však neznamená , že ubytovanie, resp. hotelové stredisko nie je čisté alebo je nehygienické. Túto skutočnosť nemôžeme nijako ovplyvniť a prípadné reklamácie neuznávame.

VÝHRADA NA ZMENY PREDAJCU CK SOLVEX

Ponuka v tomto katalógu je pripravovaná v značnom časovom predstihu pred realizáciou zájazdu a i napriek vynaloženému úsiliu starostlivo pripraviť všetky informácie v katalógu o doprave, ubytovaní a o rozsahu poskytovaných služieb, môžu nastať aj nové okolnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie pripravovaných zájazdov. Vyhradzujeme si preto právo na ich zmenu.

Centrála CK Solvex:

Nám. SNP 15 811 06 Bratislava, Tel.:02/2100 2100

Prevádzky CK Solvex:

AUPARK - Einsteinova 18, 851 01 Bratislava Tel.: 02/2102 6050

Dunajská 16, 811 08 Bratislava, Tel.: 02/6241 3695

Alžbetina 31, 040 01 Košice, Tel.: 02/6241 3430

OC FORUM-Nám. Sv. Egídia 124, 058 01 Poprad Tel.: 02/5263 8262

Call Centrum: 0904 638 227

Prečo Cestovná Kancelária Solvex?

certifikát
EN ISO 9001 : 2015
najviac letovísk
v Bulharsku
20 rokov na trhu
každý rok novinky
vo všetkých letoviskách
dostupný delegát
kvalitní a skúsení
zamestnanci
extra zľavy
pre verných klientov

Last Minute na email

Odoberajte First Minute a Last Minute akcie CK Solvex do e-mailu

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 18:00