Dovolenka s nami

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 20:00

So - Ne 9:00 do 20:00

Vyberte krajinu, stredisko, hotel ...
Od - Do
Dĺžka pobytux Zrušiť filter
Dospelí


x Zrušiť filter
Deti

x Zrušiť filter
Doprava

Vyberte si dopravu

x Zrušiť filter
Rozšírený filter

Termín
Cena

EUR

Strava
Typ zájazduOstatné


Úroveň hotela od

Úroveň hotela do

Vybavenie hotelaVyberte si krajinu

x Zrušiť filter

Všeobecné informácie o zájazdoch

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné informácie o zájazdoch, ich obsah tak vo vytlačenej formy nášho katalógu, resp. jeho elektronickom predvedení umiestnenom na našej webovej stránke www.solvex.sk v časti tykajúcej sa aktuálneho katalógu na príslušný rok, ako aj ich umiestnenie na nasej webovej stránke www.solvex.sk v časti „O nás“ - Doležíte informácie - https://solvex.sk/dolezite-informacie/ sú v zmysle ustanovení § 53c a § 853 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov súčasťou zmluvnej dokumentácie priamo súvisiacej s príslušnou zmluvou o zájazde, a to aj s poukazom na našu informačnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 10a a § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Obsah týchto Všeobecných informácií o zájazdoch a uvedeného katalógu je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného príslušnou zmluvou o zájazde.

OCHRANA PRE PRÍPAD ÚPADKU

Naša CK Solvex je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v znení neskorších predpisov poistená proti úpadku v Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa, IČO: 54 228 573. Poistenie znamená 100% záruku a garanciu Vašich prostriedkov. Poistenie proti úpadku je už zahrnuté v cenách pobytu.

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Súčasťou zájazdov CK Solvex je i možnosť komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdu, ktoré nie je zahrnuté v cene zájazdu. Komplexné cestovné poistenie zahŕňa i poistenie aj pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od príslušnej Zmluvy o zájazde z dôvodu choroby resp. nehody. Poistný vzťah bezprostredne vzniká medzi poisteným cestujúcim a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k poisteným cestujúcim. Cestovnej kancelárii nenáleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. Presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti Generali Poisťovňa, ktorú môže objednávateľ obdŕžať vo všetkých prevádzkach CK Solvex. Práva a povinnosti zmluvných strán po uzavretí Zmluvy o zájazde a súvisiacej s ňou Poistnej zmluvy komplexného cestovného poistenia sú obsiahnuté aj vo Všeobecných poistných podmienkach cestovného poistenia. V tejto súvislostí treba poznamenať, že priamou povinnosťou cestujúceho, ako poisteného je hlásiť akékoľvek náznaky vzniku poistnej udalosti bezprostredne poisťovacej spoločnosti.

OBJEDNÁVANIE ZÁJAZDOV

Radí Vám poskytneme potrebné informácie k následnému uzavretiu zmluvy o zájazde tak pri osobnej návšteve na našich prevádzkach v CK Solvex (pobočkách), telefonicky 02/2100 2100, +421 904 638 227, cez internet prostredníctvom formulára na www.solvex.sk, alebo u partnerských cestovných kancelárií po celom Slovensku zväčša označených nálepkou s logom CK Solvex resp. ich zoznam podľa miest nájdete na www.solvex.sk, Výber odporúčaných predajcov nájdete priamo v našom katalógu (na poslednej strane). Pri uzatváraní Zmluvy o zájazde od Vás budeme potrebovať nasledovné údaje: meno a priezvisko každého z cestujúcich, telefonický kontakt, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska. Po podpísaní Zmluvy zájazde je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Zvyšná časť celkovej ceny zájazdu musí byť uhradená najneskôr v lehote do 46 dní pred začiatkom zájazdu. Platba je možná v hotovosti v pobočkách CK Solvex, vkladom alebo prevodom na náš účet v KBS banke, v Tatra banke alebo v ČSOB (číslo účtu je uvedené v texte Zmluvy o zájazde). V tejto súvislosti treba poznamenať, že ďalšou zmluvnou dokumentáciou priamo súvisiacou s uvedenou Zmluvou o zájazde sú naše Všeobecné zmluvne podmienky a to v zmysle ustanovení § 53c a § 853 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. a § 273 zákona č. 513/1991 Zb. ako aj s poukazom na našu informačnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 10a a § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. Uvedené Všeobecné zmluvne podmienky sú Vám k dispozícii pre účely oboznámenia sa tak pred a pri uzatváraní príslušnej Zmluvy o zájazde ako aj v rámci umiestnenia na našej webovej stránke www.solvex.sk, v časti „Dôležité informácie“ – Všeobecné zmluvné podmienky / https://solvex.sk/vseobecne-podmienky.

POKYNY NA CESTU

Sedem dní pred realizáciou zájazdu Vám budú zaslané mailom pokyny na cestu (len v nevyhnutných prípadoch zasielané poštou na výslovné požiadanie klienta). Podmienkou zaslania voucheru (ubytovacieho poukazu) je obdržanie 100% úhrady za objednaný zájazd od objednávateľa. V pokynoch nájdete podrobné informácie k Vášmu odchodu resp. odletu na vytúženú dovolenku. Pri predaji zájazdu ako tzv. „last minute“, v dobe kratšej ako 7 dní pred odletom/odchodom, obdržíte pokyny na cestu po podpise Zmluvy o zájazde a úhrade ceny zájazdu v celom rozsahu. V prípade, že by ste neobdržali pokyny na cestu, kontaktujte prosím svojho predajcu

DOPRAVA

Letecká doprava do Bulharska, Grécka a Turecka je realizovaná bezpečnými lietadlami tzv. charterovými letmi, ktoré sú prevádzkované leteckými spoločnosťami. Letový plán a časy odletov stanovuje letecká spoločnosť, preto nie je v kompetencii CK vyberať a určovať si časy odletov.

V prípade uskutočnenia dopravy do horeuvedených destinácií - uvedená letecká doprava je realizovaná nepravidelnými CHARTEROVYMI LETMI, je to nepravidelná letecká doprava realizovaná leteckými spoločnosťami. Napriek úsiliu CK Solvex a leteckej spoločnosti dochádza niekedy vplyvom technických problémov, počasia, preplnenosti vzdušných koridorov k časovému posunu aj o niekoľko hodín pred plánovaným odletom, resp. k zmene miesta odletu, alebo pristátia. Odlet, resp. prílet sa môže uskutočniť v akomkoľvek čase, tak ranných ako aj nočných hodinách. Let môže z hľadiska dĺžky trvania presahovať do nasledujúceho dňa. CK Solvex nezodpovedá za zmenu plánovaných odletov a prípadné meškanie dopravných prostriedkov, ani nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku. Upozorňujeme zákazníkov, že v prípade meškania dopravného prostriedku mu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy. Zodpovednosť za cestujúcich od čašu odbavenia až po opustenie colného priestoru preberá letecká spoločnosť. Prvý a posledný deň slúži na dopravu, ako jednej zo služieb cestovného ruchu anie je zaručené, že tieto dni bude priestor na plnohodnotné využitie tohto dňa ako ostatné dni dovolenky, uvedené ale nie je porušením zmluvy o zájazde. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu miesta odletu/ príletu, zmenu trasy letu, medzipristátia, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Klientom odporúčame byť 2 hodiny pred odletom na dovolenku na letisku. V prípade oneskorenia sa alebo zmeškania letu nemá klient nárok na kompenzáciu od CK Solvex. Zároveň treba dodať, že v rámci nepravidelného charterového letu nie je zabezpečene stravovanie ani prísun pitnej vody počas jeho absolvovania. Uvedenú skutočnosť je nutné mať cestujúcemu na zreteli a v prípade potreby zabezpečiť si uvedené na vlastné náklady. Individuálna doprava: klient, ktorý použije vlastnú dopravu do ubytovacieho zariadenia, sám zodpovedá za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, t.j. za čerpanie resp. nečerpanie zabezpečených služieb.


COVID-19

V súvislosti s opatreniami na obmedzenie šírenia COVID-19 treba poznamenať, že tak na dopravu v zmysle horeuvedených odsekov, ako aj ubytovanie vrátane stravovania v ubytovacích zariadeniach našich zmluvných partnerov sa vzťahujú aktuálne v príslušnom čase nariadenia a opatrenia príslušných orgánom štátnej správy v danom štáte uskutočnenia dovolenky, resp. v štáte, ktorý je súčasťou dopravy. A je hlavne priamou povinnosťou cestujúceho, ako fyzickej osoby sledovať povinnosti a záväzky spojene s uvedenými obmedzeniami.


CESTOVNÉ DOKLADY A VÍZOVÉ POVINNOSTI

Upozornite klientov na overenie platnosti cestovného pasu

Ministerstvo vnútra upozornilo, že časť vydaných cestovných pasov je neplatná.

Pokiaľ vydanie cestových pasov spadá do tohto obdobia, radšej si overIt ich platnosť na webstránke ministerstva vnútra.

Ministerstvo vnútra (MV) SR sprístupnilo službu na overenie pasu s odchýlkou zápisu v čipe. Týka sa to IBA pasov, o ktoré ich držitelia požiadali medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023.

Odchýlka vedie k tomu, že niektoré prechodové terminály nenačítajú dáta z pasu. Služba je dostupná na https://www.minv.sk/?databaza-cestovnych-pasov-s-odchylkou-zapisu-v-cipe.

„Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak patríte do tejto kategórie držiteľov pasov, je potrebné vyčkať na SMS alebo e-mailovú správu od polície, ktorou vás bude informovať o bezplatnej výmene na ktoromkoľvek oddelení dokladov,“ dodalo MV SR.


Turecko

Platnosť cestovného pasu SR v zmysle platnej tureckej legislatívy musí byť minimálne 150 dní od vstupu na územie Turecka (pred koncom platnosti pasu). Vstup do Turecka s novým cestovným pasom nie je ničím obmedzený, keďže spĺňa podmienku platnosti 150 dní. Ak má občan SR platný cestovný pas menej ako 150 dní, tak mu nebude umožnený vstup na územie Turecka a bude sa musieť vrátiť do miesta odkiaľ priletel

Pri cestách do Turecka musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad – cestovný pas. Cestovným dokladom pri cestách do Turecka je cestovný pas, vstup na občiansky preukaz nie je možný. Platnosť cestovného pasu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 150 dní od vstupu na územie Turecka. V opačnom prípade im v zmysle platného zákona vstup na územie Tureckej republiky nebude umožnený. V cestovnom doklade musia mať dostatok voľného miesta na udelenie vstupných a výstupných pečiatok, udeľovaných orgánmi hraničnej a pasovej kontroly (aspoň 2 voľné strany).
Podmienky vstupu a pobytu slovenských občanov do Turecka
Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu SR platí za účelom turistiky bezvízový styk (od 23. augusta 2013). Slovenskí občania pri cestách do Turecka, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na cesty za účelom turistiky.


Grécko

Od 1. mája 2022 už cestujúci prichádzajúci do Grécka nemusia pri vstupe do krajiny preukazovať digitálny COVID certifikát EÚ, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu.


Čierna Hora

Vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky je od 11. marca 2022 možný bez dodatočných podmienok, t. j. bez potreby preukázania sa jedným z tzv. COVID potvrdení.

Pred vstupom do Čiernej Hory sa nevyžaduje žiadna predchádzajúca registrácia.

Hraničné priechody

Všetky hraničné priechody pre vstup do Čiernej Hory sú otvorené.

Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim vo všetkých štátoch tranzitu (t. j. či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, resp. za akých podmienok je možný tranzit).

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit osobnej a nákladnej dopravy cez Čiernu Horu funguje bez obmedzení. Opustenie územia Čiernej Hory je bez obmedzení, odporúčame overiť si aktuálne podmienky vstupu/tranzitu cez susedné krajiny.

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Bulharsko

Od 1. mája 2022 sa rušia všetky cestovné obmedzenia súvisiace s COVID-19 a osoby prichádzajúce do Bulharska nie sú povinné pri vstupe do krajiny predkladať digitálny COVID certifikát EÚ o očkovaní alebo digitálny COVID certifikát EÚ o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu, resp. podobné dokumenty obsahujúce tieto údaje.

Veľvyslanectvo SR v Sofii dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu.

Do Bulharska môžete vycestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom, ktorý musí byť platný pri vstupe i výstupe z krajiny. Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad – podľa veku občiansky preukaz alebo pas. Pred cestou si urobte fotokópiu údajovej strany cestovného dokladu a uložte si ju oddelene od ostatných dokladov. Cestovné doklady počas dovolenky uložte na bezpečné miesto do hotelového trezora. Stratu alebo odcudzenie dokladov treba NAHLÁSIŤ MIESTNEJ POLÍCII a vyžiadať si písomné potvrdenie o strate/krádeži.

Bulharské orgány pri ceste neplnoletých detí so slovenským občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

Z dôvodu veľkého záujmu o pobyty v Bulharsku, môže dôjsť, najmä vo vrcholnej sezóne k pre-obsadeniu kapacít (overbooking), pričom uvedená skutočnosť nie je spôsobená nošou cestovnou kanceláriou, ale hotelovým zariadením a jeho manažmentom.


Taliansko

Od 1. februára 2022 sa pre vstup do Talianska z krajín EÚ (pokiaľ sa cestujúci sa zdržiaval posledných 14 v krajine EÚ) vyžaduje Green Pass t.j. digitálny COVID preukaz EÚ, ktorý preukazuje

  • ukončený cyklus očkovania (pri vstupe platnosť 9 mesiacov, pre vnútroštátne použitie platnosť 6 mesiacov),
  • alebo prekonanie ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia s platnosťou potvrdenia 180 dní od prvého pozitívneho testu)
  • alebo preukázanie sa negatívnym antigénovým (platnosť 48 hodín, prevedený výterom z nosohltanu) alebo PCR testom (platnosť 72 hodín)

Podmienky vstupu pre deti
Deti od 6 rokov musia mať test alebo preukaz EÚ, deti do 6 rokov sú vyňaté z povinnosti predkladania testu.

Povinnosť preukázať sa pri vstupe do krajiny testom je pre zaočkované a uzdravené osoby zrušená.
Upozornenie: pri vstupoch na letisko alebo letecké spoločnosti môžu požadovať preukázanie sa negatívnym testom

Zmeny platné od 7. februára 2022

  • platnosť EÚ certifikátu po 3 dávke (booster) neobmedzená;
  • osobám so SUPER GREEN PASSOM (potvrdzujúcim ukončené očkovanie alebo prekonanie COVID-19) starším ako 6 mesiacov budú poskytnuté služby (napr. ubytovanie v hoteloch, stravovanie v reštauráciách, návšteva múzeí, využívanie vlekov, atď.) preukázaním sa Super Green Passom a zároveň negatívnym antigénovým (platnosť 48 hodín.) alebo PCR testom (platnosť 72 hodín), uvedené
  • platí aj pre turistov, ktorí boli zaočkovaní vakcínami, ktoré Taliansko neschválilo;

Podmienky pobytu v krajine platné od 10. januára do 31. marca 2022

Pre ubytovanie v hoteloch, cestovanie diaľkovou dopravou a MHD, pre vstupy do lyžiarskych areálov a pre ďalšie aktivity je vyžadovaný Super Green Pass, ktorý preukáže očkovanie resp. prekonanie COVID-19.

Od 1. februára 2022 sa skrátila platnosť Green Passu na 6 mesiacov (z 9 mesiacov, platnosť Green Passu, ktorý potvrdzuje ukončený očkovací cyklus, ale len pri vstupe ostáva 9 mesiacov).

Prehľad podmienok vstupu a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Pri vstupe do Talianska cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, musí predložiť:

1.digitálny COVID preukaz EÚ

2.vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár

V prípade nepredloženia COVID preukazu EÚ a nezaregistrovania sa (digitálny elektronický formulár) nasleduje 5-dňová karanténa ukončená negatívnym testom.

Digitálny COVID preukaz EÚ musí obsahovať potvrdzovať jednu z troch splnených podmienok:

  • digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii (nadobúda platnosť 15. dňom od ukončenia cyklu s vakcínou uznanou EMA),
  • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vykonaní testu (PCR nie starší 72 hodín alebo antigénový test nie starší 48 hodín, výnimku majú deti do 6 rokov),
  • alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia s platnosťou potvrdenia 180 dní od prvého pozitívneho testu).

Za rovnocenné EÚ certifikátu sa považujú aj národné certifikáty štátov EÚ, Kanady, Spojeného kráľovstva, Japonska, Izraelu a USA. Certifikát môže byť vystavený v papierovej alebo digitálnej podobe, a to v jazyku talianskom, anglickom, francúzskom alebo španielskom.

Deti mladšie ako 6 rokov sú vyňaté z vykonania molekulárneho alebo antigénového testu, nie však z povinnosti izolácie, ak je to uplatniteľné, deti od 6 do18 rokov musia predložiť test

Informácie o získaní digitálneho COVID preukazu EÚ

Pozrite si rozdelenie krajín a informácie pre cestujúcich na webovej stránke talianskeho ministerstva zdravotníctva.

Do Talianska možno vycestovať len s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom, krajinu treba opustiť najneskôr v posledný deň jeho platnosti. Maloletí sú povinní mať vlastný cestovný pas. Ak maloleté osoby (do 14 rokov, vrátane) cestujú len s jedným z rodičov, alebo s osobou, ktorá nie je ich rodičom/zákonným zástupcom, táto osoba je povinná mať so sebou písomné potvrdenie druhého rodiča, alebo oboch rodičov, že tento (títo) súhlasia s vycestovaním s druhým rodičom/s cudzími osobami s uvedením doby a miesta cesty. Podpis rodiča/rodičov/zákonných zástupcov na potvrdení musí byť osvedčený notárom, obecným úradom alebo Veľvyslanectvom Talianska v Bratislave. Vzor takéhoto potvrdenia sa nachádza na web stránke MZVEZ. Je vhodné aby cestujúci mali so sebou fotokópiu svojho platného identifikačného dokladu a vodičského preukazu buď v papierovej podobe alebo uloženú ako fotografiu v telefóne. Vycestovať z Talianska letecky možno len s identifikačným (cestovným) dokladom. V prípade jeho straty/ krádeže náhradný cestovný doklad môže vydať Veľvyslanectvo SR v Ríme a Honorárny konzulát SR v Miláne. Cestujúcemu po zemi späť do SR postačí preukázať sa policajným potvrdením o hlásení straty/krádeže dokladu.

Ak váš pobyt v Taliansku má presiahnuť 8 dní, a nie ste ubytovaní v hotelovom alebo inom turistickom zariadení, je vašou povinnosťou sa dať zaregistrovať na miestnej príslušnej kvestúre, ktorá vám vydá potvrdenie tzv. dichiarazione di presenza. Za osoby mladšie ako 18 rokov registráciu zabezpečuje rodič/zákonný zástupca. Ak ste ubytovaní v zariadení hotelového typu, vašu registráciu zabezpečí ubytovacie zariadenie. V hotelových zariadeniach sa platí okrem poplatku za ubytovanie aj tzv. „tassa di soggiorno” (pobytový poplatok), ktorý sa platí na osobu/deň pre obec. Výšku poplatku si určuje obec a pohybuje sa od 2 do 7€.

Pokuty za porušenie dopravných predpisov sú veľmi vysoké. Je vhodné uhradiť pokutu na mieste, resp. do 5 dní, vtedy sa znižuje o 30 %. Ak nie je uhradená do 60 dní, zvyšuje sa viac ako o dvojnásobok pôvodnej sumy. Ak porušenie predpisov zachytia cestné kamery, žiadosti o zaplatenie pokuty sa na základe policajnej spolupráce zasielajú vinníkovi aj na Slovensko, pričom na výšku pokuty sa vzťahujú zásady ako v predchádzajúcej vete. Ak pri dopravnej nehode nie je nikto zranený a obe vozidlá sú pojazdné, netreba volať políciu. Stačí spísať záznam o nehode, podpísať ho, odfotografovať si poškodené vozidlo a náhradu škody si uplatniť v rámci poistného konania. V Taliansku môžu odťahovaciu službu vykonávať len autorizované odťahovacie spoločnosti. Súkromné osobné motorové vozidlo nesmie vykonať odťahovanie druhého vozidla. Ak vozidlo odvážajúce/odťahujúce poškodené vozidlo nie je na to oprávnené, hrozí pokuta okolo 4000€ a zadržanie vozidla. Osoby, ktoré sú prihlásené na pobyt v Taliansku (nejde o turistov), nesmú na talianskom území šoférovať vozidlá s cudzími evidenčnými číslami, len s talianskymi. Za porušenie tohto zákazu hrozí vysoká pokuta, odobratie technického preukazu, evidenčných čísel a odstavenie vozidla. Cyklisti na verejných cestách a cyklistických chodníkoch musia povinne používať ochrannú prilbu.


Chorvátsko

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (s platnosťou aj v čase návratu do SR). Vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek. Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, vodičský preukaz, alebo zdravotnú kartu poistenca nie je možné použiť ako cestovný doklad.

Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice, inak je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska.

Cestujúcim do Chorvátska z jedného z členských štátov EÚ/EHP bude umožnený bezproblémový vstup do Chorvátskej republiky, ak budú mať platný Digitálny COVID preukaz EÚ.

Výnimočne majú bezproblémový vstup aj cestujúci prichádzajúci priamo z krajín a/alebo regiónov Európskej únie alebo krajín a/alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ktorí ešte nemajú digitálny COVID preukaz EÚ, ale vedia sa preukázať jednou z nasledovných možností v anglickom alebo chorvátskom jazyku:

negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,

alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky) Zoznam rýchlych antigénových testov na webovej stránke Európskej komisie

alebo potvrdenie nie staršie ako 270 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny používanej v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm, Novavax), alebo vakcín schválených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pre núdzové použitie (Serum Institut of India - Covishield, Bharat Biotech - Covaxin, Sinovac - CoronaVac), ak prešlo 14 dní od prijatia druhej dávky, alebo prijatia jednej dávky nie staršej ako 270 dní v prípade vakcíny s jednou očkovacou dávkou (Janssen/Johnson&Johnson) ak prešlo 14 dní od prijatia jednej dávky, alebo potvrdenie o prijatí tretej tzv. booster (posilňujúcej) dávky vakcíny;

alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 a prijatia jednej vakcíny používanej v členských štátoch EÚ (Pfizer-Comirnaty, Moderna-Spikevax, AstraZeneca-Vaxzevria, Gamaleya-Sputnik, Sinopharm-BBIBP-CorV, Novavax, Janssen/Johnson&Johnson), alebo očkovacích látok schválených Svetovou zdravotníckou organizáciou pre núdzové použitie (Serum Institut of India - Covishield, Bharat Biotech - Covaxin, Sinovac - CoronaVac) ak prešlo 14 dní od prijatia jednej vakcíny v rámci 8 posledných mesiacov od začiatku ochorenia za predpokladu, že očkovanie sa musí vykonať menej ako 270 dní pred príchodom na hraničný priechod;

alebo predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén (RAT), ktorý potvrdzuje, že testovaná osoba sa zotavila z COVID-19, pričom test sa uskutočnil v predchádzajúcich 180 dňoch a je starší ako 11 dní odo dňa príchodu na hraničný priechod alebo predloženia lekárskeho potvrdenie o prekonaní (v anglickom alebo chorvátskom jazyku);

alebo PCR testovanie alebo rýchle testovanie antigénu - RAT na COVID-19 ihneď po príchode do Chorvátska (na vlastné náklady), s povinnosťou izolácie do príchodu negatívneho výsledku. V prípade nemožnosti testovania stanovuje sa izolácia na obdobie 7 dní.

Ak antigénový test (RAT) nebude mať viditeľného výrobcu a/alebo obchodný názov, nebude test prijatý ako dôveryhodný pre bezproblémový do Chorvátska.

Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii.

Občania Spojeného kráľovstva, Ruska a Cypru musia mať pri vstupe do Chorvátska negatívny test (PCR) na bezproblémové prekročenie chorvátskych hraníc bez ohľadu na to, či boli očkovaní alebo prekonali vírus. Identicky to platí pre občanov EÚ prichádzajúcich z týchto krajín do Chorvátska.

Občania s postavením štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom a osobami oprávnenými na pobyt podľa smerníc EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ktorí majú národné dlhodobé víza a pochádzajú z tretích krajín, musia predložiť platný Digitálny COVID preukaz EÚ, ak vstupujú do Chorvátskej republiky (aj keď žijú v domácnosti so slovenským občanom v SR).


Egypt

Na vstup do Egypta je potrebné vízum. Platnosť cestovného pasu musí byť minimálne 6 mesiacov po ukončení platnosti udeleného víza. Občania SR si môžu požiadať o elektronické víza prostredníctvom oficiálnej webovej stránky visa2egypt.gov.eg pri vstupe do Egypta. Vízum je zatiaľ možné získať aj na hraničných priechodoch pri vstupe na územie Egypta na medzinárodných letiskách v Káhire, Hurgháde a Šarm-eš Šejchu.

V Egypte je nákup a konzumácia alkoholu možná iba v baroch a reštauráciách v letoviskách alebo väčších mestách. Voľný predaj je dostupný iba v špeciálnych obchodoch. V Egypte je napätie 220 V a kmitočet 50Hz, ale na použitie elektospotrebičov je nutné použiť adaptér, ktorý možno dostať v miestnych obchodoch. Vo väčšine hotelov vyššej triedy sú zásuvky prispôsobené európskym spotrebičom. Všeobecne sa v Egypte neodporúča konzumovať miestnu vodu (nebalenú) či výrobky z nej pripravované (zmrzlina, ľad, oplachované ovocie). Črevné ťažkosti sú pomerne bežným javom. Odporúča sa vymieňať peniaze v bankách, zmenárňach, alebo hoteloch vyššej kategórie. Platidlom v Egypte je 1 egyptská libra (EGP).

Pokiaľ potrebuje turista lekársku starostlivosť, je vhodnejšie uprednostniť súkromnú nemocnicu pred štátnou.

V dôsledku pokračujúcich a stupňujúcich sa teroristických útokov na Sinajskom polostrove bola platnosť výnimočného stavu pre severnú a strednú časť polostrova predlžená. Uvedená oblasť sa považuje dlhodobo za rizikovú z bezpečnostných dôvodov a neodporúča sa do tohto regiónu cestovať. Neplatí to pre južnú časť Sinaja, vrátane letoviska Šarm Al Šejch. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča letovisko opustiť. Bezpečnostná situácia v prímorských strediskách na kontinentálnom pobreží Červeného mora (Hurgáda, Safaga, Marsa Alam) i v turistických centrách v povodí Nílu južne od Luxoru je stabilizovaná. Dovoz a vývoz Do Egypta je zakázaný dovoz potravín, alkoholu, pornografie, zbraní a všetkých druhov drog. V Egypte je striktne zakázaný vývoz pamiatok, zlata v nespracovanej podobe, flóry a fauny, zvlášť koralov. Dôležitý kontakt: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire: +201000060968 (pohotovostný mobil po pracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja)


STRATA ALEBO POŠKODENIE BATOŽINY

Preprava v medzinárodnej leteckej doprave podlieha v súvislosti s ručením v prípade omeškania batožiny, ako aj jej zničenia, straty, alebo poškodenia nariadeniam Montrealského dohovoru, pričom zodpovednosť v uvedených prípadoch nesie prepravca.
Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner.
Spísanie uvedeného protokolu je zároveň podstatnou náležitosťou pre uplatnenie nároku na odškodnenie u poisťovne v prípade uzatvorenia príslušného cestovného poistenia. Aj s poukazom na uvedené odporúčame našim klientov uzatvoriť cestovne poistenie.
Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade omeškania batožiny, ako aj jej zničenia, straty, alebo poškodenia.

UBYTOVANIE

Každý štát má svoje vlastné kritéria pre zariaďovanie hotelov do jednotlivých kategórií, preto ani neodporúčame porovnávať štandardy a kategorizáciu v rôznych štátoch ani porovnávať jednotlivé izby v hoteli, ktoré sa takisto môžu líšiť a nebývajú presne rovnaké. Zároveň, vo veci kategorizácie ubytovacích zariadení treba uviesť, že uvedená činnosť patri do výlučnej kompetencii príslušných subjektov, väčšinou štátnych orgánov príslušného štátu, pričom procesu schválenia určitého počtu hviezdičiek predchádzajú prísne správne konania podľa predpisov uvedeného štátu s príslušnými závermi čo do kategorizácii ubytovacieho zariadenia. S poukazom na uvedené nie je akceptovateľne dovolávať sa zo strany cestujúceho porušenia zmluvy o zájazde s poukazom na vlastne subjektívne závery. Zbytočne by ste si kazili dovolenku. Prístelky nemusia byť pevné lôžka a zväčša majú formu pohovky, rozkladacieho gauča alebo kresla alebo tzv. „ruskej postele“. Ich pridaním môžu byť priestory stiesnené, ale treba si uvedomiť, že táto skutočnosť je zohľadnená v cene zájazdu. Fotografie v našom katalógu sú ilustračné a jednotlivé izby v hoteloch sa môžu líšiť veľkosťou, zariadením, nábytkom. Niektoré hotely pozostávajú z niekoľkých budov, bungalovov, apartmánov, nie len z hlavnej budovy a pridelenie ubytovania je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia. V hoteloch so solárnym vyhrievaním (hlavne na gréckych ostrovoch) sa môže občas stať, že tečie vlažná voda. Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch spôsobuje stavebnú činnosť, ktorú nemá žiadna cestovná kancelária možnosť ovplyvniť alebo zabrániť jej ani počas sezóny. V súlade s medzinárodným štandardom sú klienti ubytovaní v deň príchodu až po 14:00 hod. a v deň odchodu sú povinní uvoľniť izby do 12:00 hod. alebo aj skôr. Ak klient zostane v ubytovacom zariadení dlhšie ako je dovolené, musí doplatiť za ubytovanie priamo na mieste. Ani prípadný časový posun odchodu z letoviska neoprávňuje zákazníka k dlhšiemu používaniu izby. V prípade, že hotel disponuje plážovým setom počet ležadiel a slnečníkov je obmedzený. Na jednu izbu klienti dostanú 2 ležadlá a slnečník, podľa možnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prideľovanie izieb je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia a recepcie. Cestovná kancelária nemôže túto činnosť ovplyvniť. Môže sa stať, že napriek Vašej požiadavke a našej snahe nebudete ubytovaní vedľa seba, i keď sa jedná o jednu rodinu, či skupinu osôb, nakoľko hotel nebude mať takéto izby k dispozícii. Pokiaľ sa špeciálne požiadavky nepodarí zaistiť, naša CK Vám nemôže poskytnúť kompenzáciu ani zľavu, nakoľko na tieto požiadavky nevzniká žiaden právny nárok. Klienti CK Solvex majú nárok na kategóriu ubytovania, ktorú si objednali aj uhradili. Z dôvodu veľkého záujmu o pobyty v Bulharsku, Turecku, Grécku, Taliansku môže dôjsť, najmä vo vrcholnej sezóne a pri kúpe last minute zájazdov, k preobsadeniu kapacít, ktoré nie je spôsobené cestovnou kanceláriou, ale hotelovým zariadením a jeho manažmentom. CK Solvex upozorňuje klientov, že aj napriek všetkým snahám sa nie vždy podarí zabezpečiť objednaný hotel a to aj v prípade, že si ho klient neobjednal na last minute. V takomto prípade naša CK vždy poskytuje klientom ubytovanie minimálne rovnakej resp. vyššej kategórie ako mali objednané. V Zmluve o zájazde, ktorú klient uzatvára je uvedené naše hodnotenie hotela, nie oficiálna kategória hotela. Podľa ustanovenia § 22 ods. 2, 3, 5 písm. a) a ods. 10 zákona č. 170/2018 Z. z. – ak niektorá zo služieb ruch nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde cestovná kancelária je povinná vykonať nápravu, alebo ponúknuť náhradne služby rovnakej alebo vyššej kvality, pričom cestujúci má právo na primeranú zľavu búd v prípade neponúknutia náhrady alebo nápravy, resp. keď uvedená náprava bola nižšej kvality. Z horeuvedeného právneho stavu vyplýva, že už samotným zákonom o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v znení neskorších predpisov sa predpokladá možnosť vzniku uvedených náprav s právom a povinnosťou cestovnej kancelárii o ich vykonanie. Všetky vzdialenosti uvedené v katalógu sú rátané vzdušnou čiarou od ubytovacej kapacity k danému bodu. Prosíme tiež o porozumenie pri organizácii ubytovania, prihlasovaní sa na ubytovanie na recepciách a príprave ubytovania, kedy pri väčších skupinách, nočných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať k dlhším čakacím dobám, pričom miestny zástupca CK, resp. delegát musí pokračovať v transfere s ostatnými klientmi do ďalších hotelov. Ďalej upozorňujeme, že CK nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a podmienky TV-SAT vysielania, ktoré si určuje prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia sám, a tiež z rôznych dôvodov môžu nastať výpadky siete Wifi tak na izbe, ako aj vo vyhradených priestoroch hotela. Dovolenka je pre turistov tiež spájaná s nočným životom a zábavou. Preto sú niektoré strediská plné zábavných podnikov, v ktorých je obvykle hlučná prevádzka a CK nemôže garantovať úplný pokoj.

Ubytovanie v hoteloch:

** - jednoduché ubytovanie s účelným zariadením, vhodné pre nenáročnú klientelu.

*** - ubytovanie strednej kategórie s bežným vybavením a rozsahom stravovania.

**** - ubytovanie vyššej kategórie pre náročnejších klientov.

***** - luxusné ubytovanie s nadpriemernými službami ubytovania a stravovania, určené pre náročných klientov. Hodnotenie v katalógu vychádza z nášho hodnotenia pri pravidelnom kontrolovaní hotelových zariadení. Oficiálnu kategóriu ubytovania nájdete na zmluve o obstaraní zájazdu, pokynoch a voucheri k ubytovaniu.

Ubytovanie v penziónoch

Ubytovanie v izbách, ktoré majú vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC). Pri ubytovaniach v penziónoch sa neuvádza ich oficiálna kategória hviezdičkami, preto je označenie v katalógu vyjadrením nášho hodnotenia.

Ubytovacie zariadenia poskytujú viacero druhov izieb, medzi najznámejšie patria:

Dvojlôžková izba/Doubleroom /DBL/ 2+0 - 1 miestnosť s dvomi posteľami vo forme manželskej postele alebo dvomi samostatnými lôžkami.

Dvojlôžková izba s prístelkou/ Doubleroom + extra bed/ DBL + extra/ 2+1 - 1 miestnosť s dvomi pevnými lôžkami vo forme buď manželskej postele alebo dvoch samostatných lôžok s možnosťou pridania jednej prístelky. Každé ubytovacie zariadenie poskytuje iný typ prístelky. Súčasne treba poznamenať, že pri prístelke ako takej môže ísť buď o prístelku trvalo umiestnenú rovno v príslušnej izbe, alebo o prístelku, ktorá na základe dožiadania cestujúceho bude dodatočne donesená (pridaná) obsluhujúcim personálom príslušného ubytovacieho zariadenia. Pre horeuvedené účely sa prístelkou rozumie – pridané lôžko v izbe, resp. dodatočne donesene obsluhujúcim personálom ubytovacieho zariadenia podľa dopytu cestujúceho. Môže to byť samostatné štandardné lôžko, ale tiež (rozkladací) gauč, vyklápacie alebo rozkladacie lôžko, menšia posteľ v porovnaní so základnými lôžkami, resp. detská postieľka, poschodová posteľ a pod.

Dvojlôžková izba s 2 prístelkami/ Double room + 2 extra bed/DBL + 2 extra bed/ 2+2 - 1 miestnosť s dvomi pevnými lôžkami vo forme buď manželskej postele alebo dvoch samostatných lôžok s možnosťou pridania dvoch prísteliek. Rodinná izba/Family room - 1 miestnosť väčších rozmerov s dvomi pevnými lôžkami vo forme buď manželskej postele alebo dvoch samostatných lôžok umiestených vedľa s dvoma prístelkami.

Štúdiá - ubytovanie vhodné pre 2-4 osoby: 1 miestnosť s dvomi posteľami vo forme buď manželskej postele alebo dvoch samostatných lôžok, prístelky bývajú zväčša formou gauču alebo rozťahovacieho kresla. V niektorých štúdiách sa nachádza kuchynský kút.

Apartmány -ubytovanie vhodné pre 2, 4, 6 osôb: 1 alebo 2 miestnosti, 2 pevné lôžka alebo 4-6 pevných lôžok, prístelka zväčša formou gauču alebo rozťahovacieho kresla, V niektorých apartmánoch sa nachádza kuchynský kút. Vybavenie v kuchynkách je zariadené len na prípravu jednochuchých jedál, základným kuchynským riadom.

No Name/Ruleta hotel, penzión -anonymné ubytovacie zariadenie, ktoré nie je určené presným názvom, ale ubytovanie bude poskytnuté v tom ubytovacom zariadení, kde je práve voľná ubytovacia kapacita za adekvátnu cenu a v zodpovedajúcej kategórii podľa zmluvy.

VODA A ELEKTRICKÁ ENERGIA

Vo väčšine destinácií je voda z vodovodu určená k priamej konzumácii. Vzhľadom na to, že má iné zloženie na aké sme zvyknutí na Slovensku, odporúčame si zakúpiť vodu v uzavretých plastových fľašiach v miestnych obchodoch. V niektorých štátoch môže dochádzať v letných mesiacoch k častejším výpadkom dodávok elektrickej energie a teplej i studenej vody.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že v rámci predaného zájazdu nie je zabezpečený celodenný pitný režim cestujúceho, t. j. celodenný prísun pitnej vody nie je dohodnutý v rámci príslušnej zmluvy o zájazde. Prísun pitnej vody je záležitosťou dohodnutej formy stravovania v rámci otváracích hodín (od – do) podávania raňajok, obedov, resp. večere.

KLIMATIZÁCIA

Klimatizácia v ubytovacích zariadeniach môže byť ovládaná individuálne klientom, alebo riadená centrálne hotelom. Klimatizácia nemusí byť v prevádzke 24 hodín denne, závisí to od rozhodnutia hotela. U hotelov nižšej kategórie sa stáva, že klimatizácia býva v prevádzke iba niekoľko hodín denne. Prípadný hluk pri zväčšenej zaťaží pri prevádzke klimatizácie najmä v špičke sezóny je súčasťou technologického procesu tej-ktorej jednotky a nie je dôvodom na reklamáciu.. Niektoré ubytovacie kapacity ponúkajú klimatizáciu len v danom termíne. Presný termín od – do závisí od konkrétneho ubytovacieho zariadenia. Niektoré ubytovacie zariadenia poskytujú službu klimatizácii ako dodatočne spoplatnenú službu. Uvedenú skutočnosť je nutné mať cestujúcemu na zreteli a venovať uvedenému pozornosť pri výbere ubytovacieho zariadenia.

KÚPEĽŇA

Upratovanie kúpeľne a izieb a výmena uterákov je podmienené kategorizáciou ubytovacieho zariadenia. Odporúčame vziať si so sebou hygienické potreby pri ubytovaní v hoteloch nižšej kategórie a do apartmánov a štúdií v penziónoch okrem nich i potreby na umývanie riadu. Mnohé hotely nižšej kategórie v Taliansku a Bulharsku majú kúpeľne spojené spolu s WC bez oddeleného sprchovacieho kúta.

Vždy je hlavne na cestujúcom, ako fyzickej osobe nahlásiť riadne a včas existenciu akejkoľvek prípadnej nezrovnalosti spojenej s výmenou uterákov a upratovaním izieb.

VÝHĽAD NA MORE A BAZĚN

Izby s výhľadom na more majú priamy alebo bočný výhľad na more resp. izby sú orientované na morskú stranu. Výhľadu môže čiastočne brániť časť budovy alebo zeleň, ktoré sa môžu nachádzať bezprostredne medzi izbou cestujúceho a morom. Výhľad na more je ovplyvnený vzdialenosťou hotela od mora. A je bežné, že vo výhľade z hotela na more je vidieť pred morom aj okolitú krajinu (napr. parkovisko, miestnu komunikáciu a iné).

Obdobné podmienky v uvedenom rozsahu sa vzťahujú pri výhľade na bazén.

STRAVOVANIE

Bulharská, grécka, turecká, talianska kuchyňa sú považované za veľmi zdravé. Stravovanie v jednotlivých krajinách je výrazne ovplyvnené miestnymi zvyklosťami. Každá národná kuchyňa však ponúka špeciality, na ktorých si môžu pochutnať aj najväčší labužníci. Keďže ide o zmenu prostredia a spôsobu pripravovania jedál v porovnaní s tým, na čo sme na Slovensku zvyknutí, môžu sa niektorým klientom objaviť žalúdočné problémy, ktoré nemožno vyhodnocovať ako použitie nekvalitných potravín zo strany hotela. Kvalita, bohatosť a pestrosť jedál je závislá od úrovne a kategórie ubytovania. Zväčša je poskytované formou švédskych stolov. Len v niektorých prípadoch sú večere (v Taliansku väčšinou aj obedy aj večere) servírované s možnosťou výberu z jedál (zväčša predjedlo, šalát, hlavné jedlo, zákusok resp. ovocie). Nápoje k hlavným jedlám štandardne nie sú zahrnuté v cene, pokiľ sa nejedná o služby all Inclusive. Kontinentálne raňajky -zväčša sú servírované. Pozostávajú: teplý nápoj, miestny chlieb, maslo, džem . Rozšírené kontinentálne raňajky formou bufetu -samoobslužný výber. Doplnené kontinentálne raňajky o miestny syr alebo údeninu, prípadne vajcia, v niektorých prípadoch o zeleninu a ovocie. Raňajky formou švédskych stolov -samoobslužný voľný výber v rozsahu rozšírené kontinentálne raňajky, obohatené o ovocie, zeleninu, poprípade o teplé pokrmy. Zo žiadnych stravovacích zariadení sa nedovoľuje vynášať jedlo bez výslovného dovolenia hotelového personálu. Zabezpečenie (podávanie) stravovania v priestoroch iných ako sú situované ubytovacie kapacity nie je porušeným zmluvy o zájazde. Zároveň, v rámci spolupráce príslušne ubytovacie zariadenie môže zabezpečiť stravovanie aj prostredníctvom ďalšieho susediaceho ubytovacieho zariadenia. V súvislosti s prípadným rozsahom stravovania treba dodať, že rozsah, spôsob podávania jedál ako aj koncept formy stravovania je zahrnutý a bol posudzovaný pri kategorizácii príslušného ubytovacieho zariadenia. S poukazom na uvedené nie je akceptovateľne dovolávať sa zo strany cestujúceho porušenia zmluvy o zájazde s poukazom na vlastne subjektívne závery. Súčasne pri využívaní cestujúcim tej alebo inej doleuvedenej formy (konceptu) stravovania je nutné mať na zreteli, že uvedené formy (koncepty) stravovania automatický neznamenajú 24 hodinový prístup k jedlu, občerstveniu a k alkoholickým a nealkoholickým nápojom.

Pre účely pohodlného využitia stravovacích služieb je nutne dodržiavať v celom rozsahu otváraciu dobu prevádzkujúceho ubytovacieho zariadenia, resp. príslušnej stravovacej jednotky v rozsahu od –do vzťahujúcu sa na servírovanie a podávanie raňajok, obedov a večere. Z hygienických dôvodov nie je vylúčené servírovanie a podávanie alkoholických a nealkoholických nápojom v jednorazových plastových pohároch.

STRAVOVANIE FORMOU „ALL INCLUSIVE“

Znamená poskytovanie stravovania a nápojov v rámci fixného rozvrhu daného ubytovacieho zariadenia uvedeného na mieste v hoteli. Služby nad rámec daného „All Inclusive“ balíka sú vždy spoplatňované osobitne. V tomto prípade sa to týka aj pitnej vody, ktorá je poskytovaná v rámci fixného rozvrhu balíka „All Inclusive“ a nie je dovolené vynášať neobmedzené množstvo pitnej vody na izbu alebo na pláž, teda mimo priestor vyhradený ubytovacím zariadením. Hotel má k dispozícií napr. lobby bar alebo bar pri bazéne a je bežné, že nad rámec balíka „All Inclusive“ je potrebné si nápoje a pitnú vodu zakúpiť. „All Inclusive“ zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetových (švédskych) stolov alebo formou menu, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje počas dňa, prípadne dodatočné občerstvenie. Naplnený minibar v hotelovej izbe nie je súčasťou „All Inclusive“. Zväčša všade záleží na majiteľovi a manažérovi hotela, akým spôsobom si systém „All Inclusive“ služieb konkrétne upraví, preto dochádza k odlišnostiam v jednotlivých hoteloch a ubytovacích zariadeniach. Každý systém „All Inclusive“ služieb sa odlišuje tiež v jednotlivých štátoch a nie je možné systém „All Inclusive“ služieb v jednotlivých krajinách alebo štátoch porovnávať. Kvalita a rozsah „All Inclusive“ ponuky je ovplyvnená kategóriou hotela. „Ultra All Inclusive“ znamená poskytovanie stravovania a nápojov formou „All Inclusive“ a navyše ďalšie služby ako napr. skoré a neskoré raňajky, „midnight soup“, ponuku importovaných alkoholických nápojov, osušky, animačné programy, tematické večery a pod. „All Inclusive Light“ je stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, obedy, večere, nealkoholické a niektoré alkoholické (víno a pivo) nápoje počas večere. V ponuke sú nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (pivo a víno) podľa fixného rozvrhu, ktorý je v kompetencii hotela. Každý hotel ponúka rôzny rozsah služieb „All Inclusive LIGHT“. Kompletný rozpis služby „All Inclusive LIGHT“ pre daný hotel je možné si vyžiadať na recepcii. Stravovanie a využívanie služieb prislúcha klientom od ich ubytovania až po odubytovanie v hoteli.

PLÁŽE A BAZÉNY

Pláže pred hotelovými zariadeniami sú takmer všade vo verejnom vlastníctve a ich čistenie je v kompetencii miestnych obcí. Sú prístupné aj miestnym obyvateľom, ktorých správanie sa môže odlišovať od zvyklostí v našej krajine, preto si treba dávať vždy pozor aj na veci. Taktiež nie je vylúčené, že zmena poveternostných podmienok dočasne obmedzí pobyt na pláži – náplavy rias, vodných tráv, drobných kamienkov a pod. Tieto skutočnosti sú neovplyvniteľné. Počet ležadiel a slnečníkov na pláži, čí pri bazéne, nezodpovedá kapacite ubytovacieho zariadenia. Údaje o vzdialenosti hotela od pláže v katalógu sú len orientačné a sú rátane vzdušnou čiarou. Z hygienických dôvodov je potrebné dodávať do bazéna určité množstvo chemikálií. Upozorňujeme klientov, že v Taliansku je vstup do bazéna povolený len s kúpacou čiapkou. Počas letnej sezóny sú bazény v hotelových zariadeniach zvyčajne k dispozícii od 08:00 do 18:00 hod. Keďže nie všetky hotelové bazény majú filtráciu, je možné, že niekedy budú bazény v určitom čaše mimo prevádzky.

DELEGÁT

Na mieste pobytu vo väčších destináciách je Vám k dispozícii starostlivo vybraný delegát, ktorý dobre pozná miestne pomery a ochotne Vám vo všetkom poradí. Jeho návštevné hodiny a telefonický kontakt v prípade potreby sú zaznamenané na informačnej tabuli vo vstupnej hale alebo v informačných šanónoch resp. na recepcii ubytovacieho zariadenia, alebo v prípade ubytovania v penziónoch v sídle partnerskej CK. V Bulharsku máme v mnohých letoviskách dokonca aj vlastné kancelárie, kde sa počas otváracích hodín takisto môžete obrátiť s akoukoľvek otázkou na našich skúsených delegátov. V prípade poistnej udalosti je potrebné vždy kontaktovať delegáta, ktorý je presne informovaný ako postupovať a pomôže Vám riešiť akýkoľvek zdravotný problém resp. poistnú udalosť.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Bližšie informácie o možných výletoch môžete čerpať z informačných kníh CK Solvex na mieste pobytu, umiestnených zväčša pri recepcii ubytovacieho zariadenia a Vás o nich poinformuje delegát a zástupca CK Solvex na informačných schôdzkach. Výlet si môžete objednať u nášho delegáta v miestnej mene alebo v eurách. V tejto súvislosti treba poznamenať, že fakultatívny výlet nie je službou cestovného ruchu.

Naša cestovná kancelária nie je organizátorom fakultatívnych výletov. Organizácia a uskutočnenie priebehu fakultatívneho výletu sa riadi podmienkami jeho organizátora. Práva a povinnosti vzťahujúce sa na príslušný fakultatívny výlet vyplývajú bezprostredne zo záväzkového vzťahu medzi cestujúcim a organizátorom fakultatívneho výletu. 

Skutočnosť prípadného poskytnutia fakultatívnych výletov ale obdobných doplnkových služieb nie podľa predstav cestujúceho CK SOLVEX nemôžeme nijako ovplyvniť a prípadné reklamácie z uvedeného dôvodu neuznávame.

Zároveň, v prípade kvalifikovanej nutnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti v zahraničí je potrebne vopred kontaktovať príslušnú poisťovňu zabezpečujúcu cestovne poistenie v zmysle príslušnej poistnej zmluvy.

ŽIVOČÍCHY

Neovplyvniteľnou skutočnosťou, s ktorou sa môžete v jednotlivých destináciách stretnúť, je výskyt drobných živočíchov a hmyzu v ubytovacích zariadeniach a to i napriek úsiliu hotelierov a majiteľov ubytovacích objektov o ich odstránenie. V strediskách sa vyskytujú komáre a drobný hmyz, preto je vhodné vziať si so sebou prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbe nechránené potraviny. Výskyt hmyzu však neznamená , že ubytovanie, resp. hotelové stredisko nie je čisté alebo je nehygienické. Túto skutočnosť nemôžeme nijako ovplyvniť a prípadné reklamácie neuznávame.

VÝHRADA NA ZMENY PREDAJCU CK SOLVEX

Ponuka v tomto katalógu je pripravovaná v značnom časovom predstihu pred realizáciou zájazdu a i napriek vynaloženému úsiliu starostlivo pripraviť všetky informácie v katalógu o doprave, ubytovaní a o rozsahu poskytovaných služieb, môžu nastať aj nové okolnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie pripravovaných zájazdov. Vyhradzujeme si preto právo na ich zmenu.

Prečo Cestovná Kancelária Solvex?

certifikát
EN ISO 9001 : 2015
najviac letovísk
v Bulharsku
20 rokov na trhu
každý rok novinky
vo všetkých letoviskách
dostupný delegát
kvalitní a skúsení
zamestnanci
extra zľavy
pre verných klientov

Last Minute na email

Odoberajte First Minute a Last Minute akcie CK Solvex do e-mailu

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 20:00

So - Ne 9:00 do 20:00