Dovolenka s nami

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 20:00

So - Ne 9:00 do 20:00

Vyberte krajinu, stredisko, hotel ...
Od - Do
Dĺžka pobytux Zrušiť filter
2


x Zrušiť filter
Deti

x Zrušiť filter
Doprava

Vyberte si dopravu


x Zrušiť filter
Rozšírený filter

Termín
Cena

EUR

Strava
Typ zájazdu

Ostatné


Úroveň hotela od

Úroveň hotela do

Vybavenie hotelaVyberte si krajinu
x Zrušiť filter

PoisteniePoistenie

Informácie

V tejto sekcii nájdete všetky potrebné tlačivá na stiahnutie a informácie ohľadom poistenia insolventnosti našej CK, 

ako aj informácie o poistení Vášho zájazdu či postupu pri vzniku poistnej udalosti.

CK SOLVEX je pre obdobie 2023 / 2024 poistená pre prípad úpadku podľa zákona č. 170/2018 Z. z. v Colonnade Insurance S.A. konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO : 50 013 602, s poistnou sumou 1 365 000 EUR.

Cestovné poistenie

v predajnej sieti cestovnej kancelárie Solvex je možné dojednať cestovné poistenie prostredníctvom Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava (ďalej len „ECP“).

Čo je predmetom poistenia?

Poistené sú riziká podľa zvoleného balíka.
Základný balík Poistenie liečebných nákladov zahŕňa:
  • Poistenie liečebných nákladov – ambulantné ošetrenie, prevoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára, repatriácia v prípade smrti.
  • Poistenie pátrania a záchrany – náklady spojené so záchranou v tiesni alebo v nebezpečenstve

Rozšírené balíky zahŕňajú navyše:
Rozšírený balík Cestovné poistenie PLUS zahŕňa aj:
  • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti - zmeškanie pri odchode, oneskorený návrat na domácu stanicu/letisko
  • Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate vecí osobnej potreby pri dokázaní cudzieho vplyvu, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní, pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov.
  • Úrazové poistenie - pri trvalých následkoch úrazu od 50 %.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu – náhrada škody na veci alebo zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe.
  • Asistenčné služby – pomoc pri zadržaní políciou, právna pomoc, preddavok na advokáta/kauciu.

Rozšírený balík Komplexné cestovné poistenie PLUS zahŕňa vyššie uvedené krytia a navyše aj:
  • Poistenie storna a prerušenia cesty – náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu, náhrada dodatočných nákladov v prípade prerušenia cesty z dôvodov: nečakané náhle ťažké ochorenie, úraz alebo smrť poistenej osoby/rodinného príslušníka, tehotenstvo zistené po rezervácii cesty, značná vecná škoda na vlastníctve, nezavinená strata pracovného miesta pre výpoveď pracovnej zmluvy zamestnávateľom najskôr po uplynutí skúšobnej doby, žiadosť o rozvod, neobstátie pri maturitnej skúške, neočakávané súdne predvolanie. Poistenie prerušenia cesty sa vzťahuje aj na nepokoje všetkého druhu, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť klienta, ak Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlásilo varovanie pred cestou do zasiahnutej oblasti.

Rozšírený balík Komplexné cestovné poistenie KOMFORT zahŕňa rovnaké krytie ako Komplexné cestovné poistenie PLUS okrem okamžitej pomoci a preddavku pri krádeži alebo strate cestovných dokladov. Pri poistení storna je krytie so spoluúčasťou vo výške 10%.

Cestovné poistenie ECP sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a týmito Všeobecnými poistnými podmienkami cestovného poistenia

ECP VPP 2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Poistené osoby, na ktorých sa vzťahujú uvedené balíky poistenia sú tie, ktoré sú menovite uvedené v doklade o poistení. Pri rodinnej tarife môže byť na poistnej zmluve menovite uvedených až sedem poistených osôb, nezávisle od rodinných vzťahov, pričom maximálne dve poistené osoby môžu dosiahnuť v čase uzavretia poistenia vek 18 rokov. Osoby, ktoré v čase uzatvorenia poistenia dosiahli vek 70 rokov, môžu byť poistené výlučne balíkmi Komplexné cestovné poistenie PLUS, Cestovné poistenie PLUS a Poistenie storna PLUS.

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Prečo Cestovná Kancelária Solvex?

certifikát
EN ISO 9001 : 2015
najviac letovísk
v Bulharsku
20 rokov na trhu
každý rok novinky
vo všetkých letoviskách
dostupný delegát
kvalitní a skúsení
zamestnanci
extra zľavy
pre verných klientov

Last Minute na email

Odoberajte First Minute a Last Minute akcie CK Solvex do e-mailu

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 20:00

So - Ne 9:00 do 20:00