Dovolenka s nami

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 20:00

So - Ne 9:00 do 20:00

Vyberte krajinu, stredisko, hotel ...
Od - Do
Dĺžka pobytux Zrušiť filter
Dospelí


x Zrušiť filter
Deti

x Zrušiť filter
Doprava

Vyberte si dopravu


x Zrušiť filter
Rozšírený filter

Termín
Cena

EUR

Strava
Typ zájazdu

Ostatné


Úroveň hotela od

Úroveň hotela do

Vybavenie hotelaVyberte si krajinu
x Zrušiť filter

Pravidlá súťaže Facebook

Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže je cestovná kancelária SOLVEX s.r.o. so sídlom Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO: 35 809 728, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23857/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Trvanie a miesto konania súťaže:

Súťaž je časovo vymedzená a prebieha v dňoch od 1.6.2024 do 30.6.2024 (vrátane). Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/solvex.sk/

Účasť v súťaži:

Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „Užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a starších ako 18 rokov. Účastník súťaže musí mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). Ďalej osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Zapojením sa do súťaže Užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Podmienky súťaže:

Užívatelia sa zaraďujú do súťaže zakúpením ľubovoľného pobytového zájazdu z ponuky CK Solvex v termíne 1.6.2024 – 30.6.2024 a vložením komentáru k danému súťažiacemu príspevku, ktorý oznamuje súťaž na https://www.facebook.com/solvex.sk/. Úlohou po zakúpení zájazdu je napísať komentár pod príspevok: „Ahoj leto! (6-miestne Číslo Objednávky)“ Účasťou v súťaži Užívateľ potvrdzuje znalosť pravidiel súťaže a svoj jednoznačný súhlas s týmito pravidlami.

Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční dňa 05.07.2024 zo všetkých Užívateľov, ktorí sa do tejto súťaže zapojili, a to spôsobom náhodného výberu podlá komentárov pod príspevkom, ktorý oznamuje súťaž na https://www.facebook.com/solvex.sk/

Cena:

Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

1x nový iPhone 15 PRO 256GB
(Výhra z reklamnej spotrebiteľskej súťaže alebo žrebovania prevyšujúca výšku 350,- EUR podlieha zdaneniu)

Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný na soc. sieti Facebook https://www.facebook.com/solvex.sk/ najneskôr nasledujúci deň po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu a oboznámený so spôsobom odovzdania výhry prostredníctvom súkromnej správy. Výhercovi bude cena doručená Usporiadateľom súťaže najneskôr do 40 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené. Cenu nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra nebude odovzdaná.

Osobné údaje:

Podmienkou získania ceny je zaslanie kontaktných osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mail a tel. číslo zo strany výhercu v prospech Usporiadateľa súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry v zmysle bodu 7. Ak do tejto doby súťažiaci kontaktné údaje nedodá alebo ich dodá nekompletné, bude jeho výhra postúpená súťažiacemu, ktorý sa umiestni za ním na ďalších miestach.

Každý účastník svojou účasťou v hre t. j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a udeľuje Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email mohli byť použité primeraným spôsobom na účely priameho marketingu v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Tento súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať. Osobné údaje súťažiaci poskytuje na dobu max. 5 rokov. Usporiadateľ bude používať poskytnuté osobné údaje výlučne za uvedeným účelom a neposkytne ich žiadnej tretej osobe. Zaväzuje sa zároveň pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať všetky povinnosti uložené mu Zákonom ako prevádzkovateľovi a zaručuje súťažiacemu všetky Zákonom stanovené práva.

Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä (ale nie výlučne) pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.


Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Ďalšie upozornenia:

Táto súťaž nie je sponzorovaná alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Účastník súťaže berie na vedomie a je stotožnený s tým, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi súťaže prostredníctvom elektronickej sociálnej siete Facebook, ktorá je mimo vplyvu Usporiadateľa.

Prečo Cestovná Kancelária Solvex?

certifikát
EN ISO 9001 : 2015
najviac letovísk
v Bulharsku
20 rokov na trhu
každý rok novinky
vo všetkých letoviskách
dostupný delegát
kvalitní a skúsení
zamestnanci
extra zľavy
pre verných klientov

Last Minute na email

Odoberajte First Minute a Last Minute akcie CK Solvex do e-mailu

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 20:00

So - Ne 9:00 do 20:00